Anio dia mandona

Clé
G
Mesure
6/4 Expressivo
Tempo
180
Feony : C. Malan, Tonony : Rajoelison
                             
s1 m - - - r d s1 - - - - s1 d -
s1 s1 - - - f1 m1 m1 - - - - f1 m1 -
s1 s1 - - - s1 s1 s1 - - - - t1 d -
s1 d - - - d1 d1 d1 - - - - r1 d1 -
A- nio       dia ma- ndo-         na am- ba-  
In- jao       fa ma- ndo-         na ra-  
Ha- ri-       va i- zao         he mai-  
Tsy tia-       na- o- ve         han- dray  

 

d d - r d - - t1 - s1 f - - -
m1 m1 - f1 m1 - - f1 - s1 t1 - - -
d d - d d - - r - t1 f1 - - -
s1 s1 - s1 s1 - - s1 - s1 s1 - - -
ra- va-   ra- na A-     ho :   Ma- ni-      
ha vao   ma- rai-     na,   Raha in-      
zi- na   ny ta-     ny,   Ma- ngi-      
an- ke-   hi- tri-     ny,   Ho mpan-      

 

m r s1 - - - - t1 r - r s - f
t1 t1 f1 - - - - s1 t1 - t1 t1 - t1
s f r - - - - f s - s s - s
s1 s1 s1 - - - - r r - r f - r
ry hi- di- tra ao         am- po-   nao ha-   tri-
dro ma- mi-         ra- tra   ny an-   dro
na a- vo- koa         ny feo   i- zay   re-
ja- ka- nao         ma- no-   mbo- ka   a-

 

m - - - - s1 m - - - r d s1 - -
d - - - - s1 d - - - t1 s1 s1 - -
s - - - - s1 s - - - f m m - -
d - - - - s1 d - - - d d d - -
zao.         Mi- a-       ndry to- koa,    
nao         I- zaho       Tom- po- nao    
nao :         I- zaho       Tom- po- nao    
nio,         I- lay       Tom- po- nao    

 

- - m m - m m - s s - - f -
- - d ta1 - ta1 ta1 - ta1 l1 - - l1 -
- - s s - s s - m f - - f -
- - d di - di di - di r - - r -
    mi- fo-   na, mi-   ta- la-     ho :  
    he- noy   fa mi-   ta- rai-     na  
    in- jao   man- do-   na iha-     ny :  
    na- no-   lo- tra   fa- hi-     ny  

 

f f - - - m r s1 - - - - d m -
l1 t1 - - - t1 t1 s1 - - - - s1 s1 -
f r - - - s f m - - - - m d -
r s1 - - - s1 s1 d - - - - d s1 -
Vo- hay       re, vo- hay !         I- za-  
Vo- hay        re, vo- hay !         Ha- ni-  
Vo- hay       re, vo- hay !         Fo- toa-  
Ny ra-       ny hoa- nao !         Aza e-  

 

                               
r m - r d - - - - - s - - - - -
f1 s1 - f1 m1 - - - - - t1 - - - - -
t1 t1 - t1 d - - - - - r - - - - -
s1 s1 - s1 d1 - - - - - s1 - - - - -
ho, To-   mpo- nao.           Vo-          
sy soa   a- nao.                      
na me-   ty i- zao.                      
la re,   fi- dio.                      

 

r - - - - - s - - - - f m - -
t1 - - - - - t1 - - - - t1 d - -
s - - - - - r - - - - s s - -
s1 - - - - - s1 - - - - s1 d - -
hay,           O,         vo- hay !    

 

    9/4                        
- - d l - - f - - f s l s - -
- - d d - - t1 - - t1 t1 t1 d - -
- - m f - - s - - s s s s - -
- - d f - - r - - r m f m - -
    Raha- mi-     sy     ma- moha ny tra-    

 

d - - - f m s - m m - - - -
l1 - - - l1 s1 d - s1 s1 - - - -
f - - - d d m - d t1 - - - -
f1 - - - f1 s1 s1 - s1 s1 - - - -
no,       Di- a hi-   di- tra Aho        

 

                           
r d - - - - -     s1 r - - r
f1 m1 - - - - -     s1 s1 - - t1
t1 d - - - - -     s1 t1 - - r
s1 d1 - - - - -     s1 s1 - - s1
a- nio.               Raha mi-     sy

 

- - r m f s - - l1 - - - - f
- - t1 t1 t1 s1 - - f1 - - - - l1
- - f m r m - - d - - - - d
- - s1 s1 s1 d - - f1 - - - - f1
    ma- moha ny tra-     no,         Dia

 

                                 
m - - - r d s - t1 d - - - - -    
s1 - - - f1 f1 f1 - f1 m1 - - - - -    
d - - - t1 l1 t1 - r d - - - - -    
s1 - - - s1 s1 s1 - s1 s1 - - - - -    
hi-       di- tra Aho   a- nio.              

 

Transpose
0
 1. Anio dia mando na am-baravarana Aho :
  Maniry hiditra ao am-ponao hatrizao.
  Miandry tokoa, Mifona mitalaho :
  Vohay re, vohay, Izaho, Tomponao.
 2. Injao fa mandona, raha vao maraina,
  Raha indro mamiratra ny andronao,
  Izaho Tomponao, henoy fa mitaraina :
  Vohay re, vohay ! Hanisy soa anao.
 3. Hariva izao : he maizina ny tany,
  Mangina avokoa ny feo izay renao :
  Izaho Tomponao, injao mandona ihany :
  Vohay re, vohay ! Fotoana mety izao.
 4. Tsy tianao ve handray ankehitriny,
  Ho Mpanjakanao manomboka anio,
  Ilay Tomponao, nanolotra fahiny
  Ny rany ho anao ! Aza ela re, fidio.
 • Isan'andininy
  Vohay, O, vohay !
  Raha misy mamoha ny trano,
  Dia hiditra Aho anio.
  Raha misy mamoha ny trano,
  Dia hiditra Aho anio.
Tiona Advantista
301
Feon'ny Faminaniana