Avia miondreha

Clé
D
Mesure
4/4
Tempo
100
FFPM 6
s m -.f s d' t l   s m -.d m d r - -
m d -.r m m f f   m d -.d d d t1 - -
s s -.s s s f d'   s s -.s s m.f s - -
d d -.d d d f f   d d -.d d d s1 - -
A- vi- a mi- o- ndre- ha,   Ry va- zan- ta- ny ô!    

 

s m -.f s d' t l   l s d' r' t d' - -
r d -.r m m f f   f m m f r m - -
s s -.s s s f d'   d' d' d' l s s - -
t1 d -.d d d f f   f d l f s d - -
Fa le- hi- be Je- hô- vah,   Sy ma- si- na to- koa;    

 

                               
s d -.r m f m r   r f r l1 t1 d - -
d m1 -.f1 s1 l1 s1 s1   s1 t1 s1 f1 s1 s1 - -
m d -.d d d d t1   t1 r t1 d r m - -
d1 d1 -.d1 d1 d1 s1 s1   s1 s1 s1 s1 s1 d1 - -
Mi- a- nko- ho- fa tsa- ra   Ma- na- to- na A- zy 'zao;    

 

                               
s m -.f s d' t l   l s d' r' t d' - -
m d -.r m m f f   f m m f r m - -
d s -.s s s f d'   d' d' d' t s s - -
d d -.d d d f f   f d d s s d - -
Ha- ne- ho fa- na- ja- na   I- lay Mpa- nao a- nao.    

 

Transpose
0
 1. Avia miondreha,
  Ry vazantany ô!
  Fa lehibe Jehôvah,
  Sy masina tokoa;
  Miankohofa tsara
  Manatona Azy 'zao;
  Haneho fanajana
  Ilay Mpanao anao.
 2. Andriananahary!
  Manaiky izahay
  Fa aminao ny hery
  Tsy hay toherina,
  Tsy misy maharara
  Ny tianao hatao,
  Fa Hianao Mpitondra
  Izao rehetra izao.
 3. Re any lavitra any
  Izao ny herinao,
  Ka isam-bazan-tany
  Hiondrika amina;
  Mpanjaka sy Mpitsara
  Mahery Hianao;
  Miadana ny tany
  Miankina amina.
Tiona Advantista
15
FFPM
6