Hay teo foana i Kristy

Clé
C
Mesure
6/4
Tempo
120
chorale Fiderana
s s -.s s f m l s -.m m f m r - -    
Tao- na sy tao- na ni- se- sy ni- ta- dia- van- tsoa        
Foa- na i- zao ny fo- toa- na i- zay la- ni- ko        

 

r.m f f -.f f m r f - f.s l s f m - -      
Nio- din ko di- na ne- fa tsy ne-   ty ni- to- ny ny fo          
An- dro mi- ra- na soa lo- ha- tao-   na i- zao ny an- dro- ko          

 

s s -.s s f m l s -.m m f m r - -    
I- reo i- zay ni- to- kia- na nan- dao a- vo- koa        
To- jo i- zay nan- te- nai na ni- o- va ho soa        

 

r.m f f -.f f m r f f -.f f m r d - -  
Ta- ny e- fi- tra sa- dy man- gi- na no ni- ai- na- ko      
Ilay fi- ai- na- ko teo ka- ra- kai- na ka dia a- fa- po      

 

m s d' - - t - s l - -   r f t - - l - si s - -  
d r m - - m - s f - -   r d r - - f - f m - -  
s s s - - s - d' d' - -   t l t - - r' - t d' - -  
s1 s1 d - - m - m f - -   r r s - - f - f d - -  
Hay teo foa-     na I   Kri- sty       Hay teo foa-     na I   Kri- sty      

 

m s d' - r' t - s l - -.s f s f m - - m - r d - -  
d r m - m m - s f - -.m r m r d - - t1 - s1 s1 - -  
s s s - s s - d' d' - -.t l t l s - - s - f m - -  
s1 s1 d - d m - m f - -.m r m f s - - s1 - s1 d - -  
Ni- ta- dy a-   hi i zay   na- ni-     a Hay teo foa-     na i   Kri- sty      

 

(amin'ny farany ihany)

d r m - - m - r d - -
l1 si1 s1 - - t1 - t1 d - -
m f s - - s - f m - -
l1 f1 s1 - - s1 - s1 d - -
Hay teo foa-     na i   Kri- sty