Ilay ra

Clé
D
Mesure
3/4
Tempo
90
Herimihaona RAKOTOZAFINDRABE
.m m s1 -.m m.r f -.m r d - - - .l l d -.l l.s ta -.l s - - -
.d d d -.d t1.t1 t1 -.t1 l1 l1 - ta1 - .f f f -.f m.m m -.m r r - - -
.s s m -.s s.s s -.s f f - m - .d' d' l -.d' d'.d' t -.t l l - - -
.d d d -.d t1.t1 s1 -.si1 l1 l1 - s1 - .f f f -.f m.m di -.di r r - -
Ilay ra 'zay ni- jo- hy teo Kal- va- ry       Nan- jo- hy na- mon- to ny fon- tsi- ka      

 

.s s.l t - s.f f -.f f.m m - - - .m m s1 -.m m.r f -.m r d - - -  
.r r.m f - r.r r -.r r.d d - - - .d d d -.d t1.t1 t1 -.t1 s1 s1 - - -  
.t t.d' r' - t.t t -.t t.l l - si - .s s m -.s s.f f -.f f m - - -  
.s s s - s1.s1 si1 -.si1 l1 l1 - r - .d d d -.d t1.t1 s1 -.s1 d d - - -  
Na- na- la   se- nto sy ja- ly       Na- na- dio ho a- fa- ka a- min' ny o- ta        

 

l1.t1 d - -.d d -.d m - - - - .s s r - t1.t1 d -.t1 l1 - - - -  
Fon- ga- na   toy ny tsy teo         I- ro- ny   sen- to sy to- reo          

 

l1.t1 d - -.d d -.d m - - - - .s s r - t1.t1 d -.t1 l1 - - s1 -
    l1.t1 d.d d -.d m - - - - .s s s - s.s si -.si l - - t -
Ta- pi- tra (Ta- pi- tra) ny a- hi- ahy         Ny ho a- vy   dia tsy mam- pa- na-     hy  

 

.m m s1 -.m m.r f -.m r d - - - .l l d -.l l.s ta -.l s - - -
.d d d -.d t1.t1 t1 -.t1 l1 l1 - ta1 - .f f f -.f m.m m -.m r r - - -
.s s m -.s s.s s -.s f f - m - .d' d' l -.d' d'.d' t -.t l l - - -
.d d d -.d t1.t1 s1 -.si1 l1 l1 - s1 - .f f f -.f m.m di -.di r r - -
Ilay ra 'zay ni- jo- hy teo Kal- va- ry       Nan- jo- hy na- mon- to ny fon- tsi- ka      

 

.s s.l t - s.f f -.f f.m m - - - .m m s1 -.m m.r f -.m r d - - -  
.r r.m f - r.r r -.r r.d d - - - .d d d -.d t1.t1 t1 -.t1 s1 s1 - - -  
.t t.d' r' - t.t t -.t t.l l - si - .s s m -.s s.f f -.f f m - - -  
.s s s - s1.s1 si1 -.si1 l1 l1 - r - .d d d -.d t1.t1 s1 -.s1 d d - - -  
Na- na- la   se- nto sy ja- ly       Na- na- dio ho a- fa- ka a- min' ny o- ta        

 

l1.t1 d - -.d d -.d m - - - - .s s r - t1.t1 d -.t1 l1 - - - -  
Fa- tra- tra   i- lay Tsi- toha         Na- ha- y   na- no- va ny fo          

 

l1.t1 d - -.d d -.d m - - - - .s s r - t1.t1 d -.t1 l1 - - s1 -
    l1.t1 d.d d -.d m - - - - .s s s - s.s si -.si l - - t -
Mi- ra- na (Mi- ra- na) ny en- dri- kay         Voa- von- jy   ka fa- ly i- za- ha-     y  

 

.m m s1 -.m m.r f -.m r d - - - .l l d -.l l.s ta -.l s - - -
.d d d -.d t1.t1 t1 -.t1 l1 l1 - ta1 - .f f f -.f m.m m -.m r r - - -
.s s m -.s s.s s -.s f f - m - .d' d' l -.d' d'.d' t -.t l l - - -
.d d d -.d t1.t1 s1 -.si1 l1 l1 - s1 - .f f f -.f m.m di -.di r r - -
Ilay ra 'zay ni- jo- hy teo Kal- va- ry       Nan- jo- hy na- mon- to ny fon- tsi- ka      

 

.s s.l t - s.f f -.f f.m m - - - .m m s1 -.m m.r f -.m r d - - -  
.r r.m f - r.r r -.r r.d d - - - .d d d -.d t1.t1 t1 -.t1 s1 s1 - - -  
.t t.d' r' - t.t t -.t t.l l - si - .s s m -.s s.f f -.f f m - - -  
.s s s - s1.s1 si1 -.si1 l1 l1 - r - .d d d -.d t1.t1 s1 -.s1 d d - - -  
Na- na- la   se- nto sy ja- ly       Na- na- dio ho a- fa- ka a- min' ny o- ta        

 

 

Ilay ra izay nijohy teo Kalvary
Nanjohy, namonto ny fontsika
Nanala sento sy jaly
Nanadio ho afaka amin'ny ota

Fongana toy ny tsy teo
Irony sento sy toreo
Tapitra ny ahiahy
Ny ho avy dia tsy mampanahy

Ilay ra izay nijohy teo Kalvary
Nanjohy, namonto ny fontsika
Nanala sento sy jaly
Nanadio ho afaka amin'ny ota

Fatratra ilay Tsitoha
Nahay nanova ny fo
Mirana ny endrikay
Voavonjy ka faly izahay

Ilay ra izay nijohy teo Kalvary
Nanjohy, namonto ny fontsika
Nanala sento sy jaly
Nanadio ho afaka amin'ny ota

 
Transpose
0