Iray ihany

Clé
C
Mesure
4/4
Tempo
100
Herimihaona RAKOTOZAFINDRABE
m.s s.s -.s m.d t1.s s.s - -   f - m.f m.r - -  
m.s s.s -.s m.d t1.s s.s - -   f - m.f m.r - -  
O- lo- na sa- my ha- fa fi- a- via- na       No   ta- fa- ray      
A- na- pi- tri- sa- ny no mi- am- pi- ta       Ny   re- ni- ra- no      

 

m.s s.s -.s m.d t1.s s.s - -   f - l.l l.s - -  
m.m m.m -.m m.m r.r r.r - -   f - m.f m.r - -  
d'.d' d'.d' -.d' d'.d' t.t t.t - -   f - l.l l.s - -  
d.m m.m -.s m.d t1.m m.m - -   f - m.f m.r - -  
Sa- my ha- fa to- e- ra- na na- ha- be       Ne-   fa i- ray      
Am- pi- ka- tsa- ha- na ny pa- ra- di- sa       Fi-   noa- na ta- no      

 

l.d' d'.d' -.d' l.r' -.d' -.t -.r' -   s -.m r'.d' -.t l.d' -
l.d' d'.d' -.d' l.r' -.d' -.t -.r' -   s -.m r'.d' -.t l.d' -
Mba fan- ta- trao hoe na- hoa na moa -     no miom- bom- peo i- za- hay  
Tsa- hi- vo fa tan- jo- na tsy mio- va     no i- fa- ha- ran' ny dia  

 

.d f f.f - -   m' m'.m' m'.m' - - -.f' m'.r' - - - -        
.d f f.f - -   s s.s s.s - - -.l s.s - - - -        
.d f l.l - -   d' d'.d' d'.d' - - -.r' d'.t - - - -        
.d f m.r - -   r r.r r.s - - -.s s.s1 - - - -        
Mi- ra- y fo       ma- mon- jy fa- na-     - - hy                
Ka na- na vao       Fo- ne- nan' i- reo     mpa- ndre- sy                

 

Refrain

                               
d -.s1 s1 - - .s1 r.m f.m - d.d - - - .d f.s l.s
s1 -.m1 m1 - - .s1 t1.d r.d - s1.s1 - - - .s1 r.m f.m
m -.d d - - .d f.s l.s - m.m - - - .m l.t d'.d'
d1 -.d1 d1 - - .s1 s1.s1 s1.d1 - d1.d1 - - - .f1 f1.f1 f1.m1
Tsa- pa- nay     Fa ra i- ray iha-   ny no       Na- na- vo- ta- na

 

- m.m - - f m.r -.d d.r - - - -        
- d.d - - r d.t1 -.l1 l1.t1 - - - -        
- s.s - - l s.fi -.fi fi.f - - - -        
- l1.l1 - - r1 r1.l1 -.l1 l1.s1 - - - -        
  a- nay     Dia ny ran' i Je- soa                

 

                               
d -.s1 s1 - - .s1 r.m f.m - d.d - - - .d f.s l.s
s1 -.m1 m1 - - .s1 t1.d r.d - s1.s1 - - - .s1 r.m f.m
m -.d d - - .d f.s l.s - m.m - - - .m l.t d'.d'
d1 -.d1 d1 - - .s1 s1.s1 s1.d1 - d1.d1 - - - .f1 f1.f1 f1.m1
Io ra io     No mi- ko- ria- na ao   am- po       Ma- nai- so- tra o-

 

                               
- m.m - - f m.r -.d t1.d - - - -        
- d.d - - r d.t1 -.l1 s1.s1 - - - -        
- s.s - - l s.f -.m r.m - - - -        
- l1.l1 - - r1 r1.s1 -.s1 s1.d1 - - - -        
  ta sy     Ma- ha i- ray tam- po                

 

Transpose
0

1/

Olona samy hafa fiaviana no tafaray,

Samy hafa toerana nahabe nefa iray.

Mba fantatrao oe nahoana moa no miombom-peo izahay ?

Miray fo mamonjy fanahy.

 

Refrain

Tsapanay fa ra iray ihany no nanavotana anay :

Dia ny ran'i Jesoa.

Io ra io no mikoriana ao am-po, manaisotra ota sy

Maha iray tam-po.

 

2/

Anapitrisany no miampita ny renirano,

Am-pikatsahana ny paradisa : finoana tano.

Tsahivo fa tanjona tsy miova no ifaharan'ny dia :

Kanana vao, fonenan'ireo mpandresy.

MP3