Iza no hiakatra

Clé
Bb
Mesure
3/4
Tempo
120
A. Raoeliarijaona
I-     za no hia- ka- tra a- ny an- ten- drom- bo- hi- tra    Hi- a- ka  tra a  ny an- ten- drom-  bo- hi- tra Hi-  a- ka tra  A- 
              .d1 s1.s1  s1  .m1 f1.f1 f1 .d1 l1.l1 t1 .l1 l1 s1
              .d1 m1.m1 m1  .d1 r1.r1 r1 .d1 f1.f1 s1 .f1 f1 m1
              .d d.d  .d t1.t1 t1 s1 l1.l1 t1 .d d d
              An ten- drom- bo- hi- tr'i Je- ho vah I- za  no hia- ka- tra a- ny
 s1.,m1 d1 .d1  l1.,si1  l1.f1  r1.r1  d1.    .s1  d1.d d d.s1 d1.d d.d d.s1 d1.d d .s1

 

ry i- za no  hi- to-  e-  tra hi- toe-  tra  hi-  toe-  tra  hi- toe-    tra  a- ny   An-
      .s1  r.m  .l1  l1.,t1  d.r  .s1  s1.,l1 t1.d d.,t1 d.l1 f1.r1 .d1  s1.s1  s1 
      .s1  t1  t1.d  .f1  f1.,s1  l1.t1  .m1  m1.,f1 s1.l1 l1.,si1 l1.f1 r1.r1 .d1  m1.m1  m1 
                        s1.,s1 l1.l1 t1.t1 .d  d.d 
      A- ry i- za no hi- toe- tra a- ny hi-  toe- tra a- ny I- za no hia- ka tra a- ny an- ten- drom- bo-
d1.d t1  l1.r1  s1  s1  .s1  f1  f1  .f1  m1  m1 .m1 r1   s1.,m1 d1   .s1

 

                                         
ten- drom-  bo- hitri'  i Je-  ho-  vah Ka i- za  no hi- to-  e-  tra a  min' ny    fi-  toe-    ra- ny  ma- si-  na   
.m1 f1.f1  f1  .d1  l1.l1  t1  .l1  l1  s1  .s1  s1.d t1.d .l1 l1.r di.r .s1 l1 t1.,t1 d.d d  
.d1 r1.r1 r1 .d1 f1.f1 s1 .f1 f1 m1 .m1 m1.s1 s1.s1 .f1 f1.l1 si1.l1 .s1 f1 f1.,f1 m1.m1 m1  
.d t1.t1  t1  s1  l1.l1  t1  .d  .d  d.m  ri.m  .d  d.f  m.f  .t1  r.,r  s1.s1  s1   
hi-  tri'i Je- ho- vah  I- za  no hia- ka- tra a ny  Ka hi- to-  e- tra  ao  a- min'  ny fi-  to-  e-  ra- ny  ma- si  na  
d1.d .s1  d1.d  d.s1  d1.d  d1.r1  m1  m1  .d1  f1    .r1  s1    s1.,s1  d1.d1  d1   

 

'Zay ma- di-  o I- zay ma-  di-  I-  zay ma-  di- o ta- na- na    'Zay ma-  hi- tsy  fo i-  zay ma- hi-  tsy  I-  zay ma-  hi- tsy 
      d.t1  .d  d.t1  d.l1  s1.s1  s1  -.        r.r .d  d.t1  d.l1
      l1.si1  l1  l1  .l1  l1.si1  l1.f1  m1.m1  m1  -.       fi1.fi1  fi1  fi1  .l1  l1.si1 l1.fi1
      f.f  .f  d.d  r.r  m.m  -.        l1.l1  l1 l1  .d  d.r  m.d
d1.d1 r1  m1.d1  f1.f1  f1  f1  .f1  f1.s1  l1.t1  d.d  -.  l1.,si1  l1.d  l1.s1  r1.r1  r1  r1  .r1  r1.r1  r1.r1

 

fo   No  hia- ka- tra a- ny  Ary    han-  dray ny  fi- ta-  hi- a  na    ny fi- ta  hi- a  na a- vy a-    min' 
t1 l1  s1.l1  s1  f1  m1  f1  s1.d  d.t1  r.d  l1  l1  l1.t1  d.t1  d.l1  s1 
s1 f1  m1.f1  m1  r1  d1  - r1  m1.m1  m1.m1  m1.m1  f1  f1  f1.s1  l1.si1  l1.f1  m1  s1 
r t1.t1  s1  l1.t1  d.d  s1.s1  ta1.ta1  l1  d.d  d.d  r.r 
s1 s1  s1.s1  l1  t1  d1  d1  d1.d  d.s1  m1.d1  f1  f1  f1.f1  f1.f1  f1.r1  s1  l1 

 

                                         
i Je- ho- vah i- zy Han- dray ny fi- ta hi- a- na i- zy Han- ndray ny fi- ta- hi -a  na i- zy Ka  i- za no hi- a- ka 
t1.d -.t1  d                                
f1.m1  f1  -.f1  m1  m1                                 
r.d  t1  -.t1  s1  s1                                 
s1.s1  s1  -.s1  d1  d1  .d1  d.,t1 d.t1 l1.s1 f1 f1 .f1 r.,di r.d t1.l1 s1 s1 .s1 r.,t1 s1.d l1.f1

 

tra a- ny an  ten- drom- bo- hi- tra    An- ten- drom-  bo-  hi- tr'i Je-  ho-  vah Ka i- za  no  hi- to  e-  tra a min'
      .d1  s1.s1  s1  .m1  f1.f1  f1  .d1  l1.l1  t1  .l1  l1  s1  .s1 s1.d t1.d
      .d1  m1.m1  m1  .d1  r1.r1  r1  .d1  f1.f1  s1 .f1  f1  m1  .m1 m1.s1 s1.s1
      .d  d.d .d  t1.t1 t1 s1 l1.l1 t1 .d d d .d d.m ri.m
      An- ten- drom- bo- hitr' i Je- ho- vah I- za no hia- ka- tra a- ny Ka hi- to- e- tra
t1.,s1 m1.l1 f1.r1 d1   .s1 d1.d .s1 d1.d d.s1 d1.d d d1.r1 m1 m1 .d1

 

                 
ny    fi-  toe-    ra- ny  ma- si-  na   
.l1 l1.r di.r .s1 l1 t1.,t1 d.d d
.f1 f1.l1 si1.l1 .s1 f1 f1.,f1 m1.m1 m1
.d  d.f  m.f  .t1  r.,r  s1.s1  s1 
ao  a- min'  ny fi-  to-  e-  ra- ny  ma- si  na  
f1    .r1  s1    s1.,s1  d1.d1  d1 

Tiona Advantista
9