Matokisa azy

Clé
F
Mesure
3/4
Tempo
90
Feony : Herimihaona RAKOTOZAFINDRABE, Tonony : Rindramalala RAFANOMEZANTSOA
s1.,m m.r f.r m m .s1 s1.,m m.r f.m r l1   s1.,r r.d m.d r r
s1.,d d.t1 r.t1 d d .s1 s1.,d d.d r.d l1 l1    s1.,t1 t1.l1 d.l1 t1 t1
m.,s s.f l.f s s .m m.,s s.f l.s f d   t1.,f f.m s.m f f
d1.,d1 d1.d1 d1.d1 d1  d1 .s1 d1.,d1 d1.d1 d1.di1 r1 r1   s1.,s1 s1.s1 s1.s1 s1 s1
Tsy mi- sy tsy hai- ny a- ta o I- zay mba tra- try ny sai- na- o   Fa a- se- ho- ny mia- lo- ha
Tsy mi- sy tsy hai- ny a- ro- so Ny  te- na han- ga- ta- hi- na- o   Sa- dy  ma- ro i- reo po- ro- fo

 

.d t1.,l1 t1.r l1.t1 l1 s1   s1.,m m.r f.r m m .d d.,s s.s l.s f
.l1 s1.,fi1 s1.t1 f1.s1 f1 m1   s1.,d d.t1 r.t1 d d .d d.,m m.m f.m d
.m r.,d r.m f.s f m   m.,s s.f l.f s s .d' d'.,d' d'.d' ta.ta l
.r1 s1.,s1 s1.s1 f1.f1 d1 d1   d1.,d1 d1.d1 d1.d1 d1 d1.d1 m1.s1 d.,d d.d1 r1.m1 f1
I- za- y te- na ma- ha so- a   Tsy mi- sy tsy hai- ny o- me- na Na la- fo toy ny vo- la- me-
E- fa na se- ho ny a- na- o   Tsy mi- sy tsy hai- ny ha- hi- tsy I- zay an- ja- ra tsy tan- dri-

 

l1   l1.,t1 d.d r.r m.r f .l1 s1.,m m.r f.t1 d d -      
l1   l1.,l1 l1.l1 l1.l1 s1.f1  l1 .l1 s1.,s1 s1.s1 s1.s1 s1 s1 -      
f   f.,m f.m f.fi s.si l .l s.,s s.s f.f m m -      
f1   f1.,m1 r1.m1 f1.fi1 s1.si1 l1  f1.r1  s1.,s1 s1.s1 s1.s1 d1 d1 -      
na   Fa i- zay i- lai- nao iha ny I- zay no a- ro- tsa- ny am- bi- la- ny        
fy   Te- na vi- ta- ny ma- hi- tsy Raha I- zy i- za- o no mi- fi- fy        

 

Isan'andininy

                               
d'.d' d' -.d' t.t l t d' s -       .m' m' -.m' r'.r'
s.s s -.s s.s s s s m -       .d' d' -.d' t.t
m'.m' m' -.m' r'.r' d' r' m' d' -       .s s -.s s.s
d.d d -.m s.s s1 s1 d d - s.,l s.f m.r d.d d -.m s.s
A- za man- ka- ra- ri- ra- ry lo ha   (A- za  man- ka- ra- ry loha) hi- ke- tri- ka ny

 

d' r' m' d' -       .l l -.l t.t d' r' s' d'
l t d' s -       .f f -.fi s.s l t d' d'
s s s s -       .d' d' -.di' r'.r' f' r' m' m'
s1 s1 d d - d.,r d.ta1 l1.s1 f1.f1 f1 -.fi1 s1.s1 t1 r d m
ho a- vi- na- o   (Fa ka- tsa- ho I- zy a- loha) Ka- tsa- ho fo- tsi- ny i- zy a- lo- ha

 

-   f' -.r' m'.m' m'   -.r' r'.r' d'.t d' - -      
-   d' -.l s.s s   -.s s.s s.f m - -      
-   f' -.r' d'.d' d'   -.s s.s s.s ta - -      
- f1 - -.r1 s1.s1 s1 r.t1 s1.s1 s1.s1 s1.s1 d - - d.,r d.ta1 l1.s1
  (Fa) Fa ho a- zo- nao (Ho a- zo- nao) Ny la- fa-  tra sy soa     (La- fa- tra sy so- a)

 

                                 
s1.,m m.r f.r m m .d d.,s s.s l.s f l1   l1.,t1 d.d r.r m.r f
s1.,d d.t1 r.t1 d d .d d.,m m.m f.m d l1   l1.,l1 l1.l1 l1.l1 s1.f1 l1
m.,s s.f l.f s s .d' d'.,d' d'.d' ta.ta l f   f.,m f.m f.fi s.si l
d1.,d1 d1.d1 d1.d1 d1 d1.d1 m1.s1 d.,d d.d1 r1.m1 f1 f1   f1.,m1 r1.m1 f1.fi1 s1.si1 l1
Ma- to- ki- sa ny Mpa- mon- jy   Fa I- zy i- ha- ny no maha- von- jy   Sa- dy ny fi- ai- na- na- o

 

.l1 s1.,m m.r f.t1 d d -
.l1 s1.,s1 s1.s1 s1.s1 s1 s1 -
.l s.,s s.s f.f m m -
f1.r1 s1.,s1 s1.s1 s1.s1 d1 d1 -
E- fa na- hia- ny ha- tri- za- o