Ahatsiarovako ny MAFA

Clé
G
Mesure
12/8
Tempo
216
Herimihaona (France, Juillet 2021)
                    f1 s1 l1 - si1 l1 - t1 d - d - t1 l1 s1 - fi1 - s1 l1 s1 - m1   m1 m1
                    Aha- tsia- ro-   va- ko   ny MA-   FA   ny fi- hao-   na-   na i- san- tao-   na   Te- lo-
                    Vi- na ma-   ro- be   no vi-   ta   a- sa soa   eh   sy ba- ti-   sa   Tsy ho

 

r1 - di1 r1 - m1 f1 - s1 - l1 - s1 - - s1 - - - - -   f1 s1 l1 - si1 l1 - t1 d - d - t1 l1
po-   lo tao-   na ni-   fa-   ne-   sy     izao             Na- hi- ta-   ko i- reo-   sa- kai-   za   mpia- ra-
a-   ry ho- ta-   ni- sai-   na   a-   vo-     koa             To- non- ka-   lo sy   a- ri-   ra,   ki- la-

 

s1 - fi1 - s1 l1 s1 - m1   m1 m1 r1 - m1 fi1 - s1 l1 - t1 - d - t1 - r - - - - - - -  
mia-   na-   tra sy ha-   fa   E- fa la-   sa iray   fi- noa-   na   ha-   tri-   zao                
lao   sy   hi- ra- hi-   ra   Ire- ny rehe-   tra i- re-   ny no   nam-   pi-   ray   fo                

Isan'andininy

s1 m - m - - m r - r - - r d - d - - - - -   l1 l s f - f - - f m - m - - m
s1 d - d - - d t1 - t1 - - t1 l1 - l1 - - - - -   l1 l1 di r - r - - r d - d - - d
s s - s - - s si - si - - l m - m - - - - -   m m m f - f - - f s - s - - s
s1 d - d - d1 r1 m1 - m1 - - si1 l1 - l1 - - - - -   l1 l1 di r - r - - r d - d - l1 r1
Mi- sao-   tra eh     ry Tom-   pon'     ny ai-   ko             Ny la- ha- trao   eh     tsy tra-   try     ny

 

r - r - - - - - - -   s1 l1 - si1 l1 t1 d - - - -   r m - m m r di - - - -   l1
t1 - t1 - - - - - - -   s1 l1 - si1 l1 l1 l1 - - - -   l1 s1 - s1 s1 si1 l1 - - - -   l1
s - s - - - - - - -   s f - f f f f - - - -   fi s - s s f m - - - -   m
s1 - s1 - - - - - - -   s1 f1 - f1 f1 f1 f1 - - - -   fi1 s1 - s1 s1 si1 l1 - - - -   l1
sai-   ko                 Ia- nao   no ilay Fa- nahy           nam- bom-   ba sy ni- tahy           ny
                      A- toi   le Com- man- dant           qui di-   ri- ge les pas           de

 

r - r r - d t1 - - t1 - s - - - - - - - - - -   s1 r - r r - d t1 - - t1 - d
l1 - l1 l1 - l1 t1 - - t1 - d - - - - - - di - - -   s1 l1 - l1 l1 - l1 s1 - - s1 - s1
f - f f - f s - - s - s - - - s l s ta - - -   ta l - l l - l s - - f - m
r1 - r1 r1 - r1 s1 - - s1 - d - - - - - - m1 - - -   m1 f1 - f1 f1 - f1 s1 - - s1 - d1
fi-   kam- ba-   na- na     MA-   FA                       De- rai-   na i-   a- nao     Mpi-   ahy
cette   as- so-   cia- tion     MA-   FA                       A toi   je rends   l'hon- neur     mon   Roi

 

- - - - - - - - - -    
- - - - - - - - - -    
- - - - - - - - - -    
- - - - - - - - - -    
                       
Transpose
0
 1. Ahatsiarovako ny MAFA ny fihaonana isan-taona
  Telopolo taona nifanesy izao
  Nahitako ireo sakaiza mpiara-mianatra sy hafa
  Efa lasa iray finoana hatr'izao
 2. Vina marobe no vita, asa soa eh sy batisa
  Tsy ho ary ho tanisaina avokoa
  Tononkalo sy arira, kilalao sy hirahira
  Ireny rehetra ireny no nampiray fo
 • Isan'andininy
  Misaotra eh ry Tompon'ny aiko
  Ny lahatrao eh tsy tratry ny saiko
  Ianao no ilay Fanahy nambomba sy nitahy ny fikambanana MAFA
  Deraina ianao Mpiahy

  A toi le Commandant qui dirige les pas de cette association MAFA
  A toi je rends l'honneur mon Roi

(Fihirana azy : Tonony 1 + Isan'andininy, Tonony 2 + Isan'andininy, A toi le Commandant...)

Mp3
[{"src" : "sites/default/files/doc/mp3/ahatsiarovako-ny-mafa/ahatsiarovako_ny_mafa_compositeur_audio.mp3","name" : "Ensemble"}]