Ampy ahy

Clé
C
Mesure
4/4
Tempo
80
Samoely Lala James
m.d r.m f.s l.s s r - m.r d.d' d'.d' d'.d' t.l l s -
m.d r.m f.s l.s s r - m.r d.d' d'.d' d'.d' t.l l s - -
Mi- sy fa- mon- je- na e- fa vi- ta   Ha- try ny fian- doha- n' i zao ton- to- lo i- za- o    
Mi- sy fa- me la- na ny ha- di- soa- na   'Zay na- tao- nao ha- tr'i- zay ka ha- tri- za- o    
Mi- sy an- ja- ra- soa e- fa voa- fi- dy   Ho an' i- zay re- he- tra tia an'i Je- so -    

 

m.d r.m f.s l.s s r - m.r d.d' d'.d' d'.d' t.d' r' -
m.d r.m f.s l.s s r - m.r d.d' d'.d' d'.d' t.d' r' - -
Kri- sty no e- fa ma- ty mba ha- mi-  ta   Ka- hi so- ro- na hi- so- lo ny he- lo kao    
A- za ki- vy re ndeha ma- nan- to- na   Fa mi an- dry 'lay mpa- me- la he- lo- kao    
Fa ny fiai- na- na man- dra- ki- za- y   No ha- to- lo- tr'a- zy ho te- na va- li- soa    

 

Isan'andininy

                               
d'.r' m' d' - f'.m' r' t - t.d' r' - -.f' m'.r' d' l -
m.f s m - l.s si si - si.l  t - -.t  t.t l m -
s.t  d' s - r'.d' m' m' - m'.m' si - -.si si.si m' d' -
d.d d d - d.d t1 m - m.m m - -.m m.m l1 l -
Am- py a- hy   am- py ho a- na- o   Am- py ho an- tsi-   ka rehe- tra i- za- o  

 

                               
l.s f.l l - s.f m -.s d' - f'.m' r'.d' d' -.t d' - -
f.m r.f f - m.r d -.m l - s.s s.s s f m - -
d'.ta l.d' d' t.s s -.d' m' - f'.r' t.m' m' r' s - -
f.m r.r r - s.s d' -.t l - r.m f.l s -.s1 d - -
Ny faha- soa- van' i   Kri- sty Tom- po   A- vo- tra tan- te- ra- ka