Ao am-ponay 'zao

Clé
Ab
Mesure
4/4
Tempo
150
W. Hopper
d - t1 d l1 - s1 - s1 d d t1 d - d  
s1 - s1 s1 f1 - r1 - m1 s1 s1 s1 s1 - s1  
m - r m d - t1 - d m r r m - m  
d d1 r1 m1 f1 r1 s1 f1 m1 d1 s1 s1 d1 s1 d  
Ao   am- po- nay   'zao   ny fa- nan- te na-   na  
Mi-   an-  dry A- nao    'za-   hay,  Je-  so-  sy  Ti-     

 

d - r m f m r d r - - - - - -
s1 - t1 d d l1 l1 l1 l1 - - - t1 - -
s1 - s1 s1 l1 s1 f1 m1 fi1 - - - s1 - f1
m - r m f m r d r       r    
d1 m1 s1 d1 r1 m1 f1 l1 r1 l1 r d t1 l1 s1 f1
Fa   ho a- vy in- dray ny To- mpo- nay.   A- vy I- zy 'zao  
Fai-   nga- na mba  han-  dray  a-  nay.   Mba ha- ndray a- nay  

 

d - t1 d l1 - s1 - s1 d d t1 d - d  
s1 - s1 s1 f1 - r1 - m1 s1 s1 s1 s1 - s1  
m - r m d - t1 - d m r r m - m  
d d1 r1 m1 f1 r1 s1 f1 m1 d1 s1 s1 d1 s1 d  
I-   no- a- nay   'reo   te- ny fi- ka- sa-   na  
Ny   fe-  o nay   mi-   a-  ntso  hoe:  "A- vi-    a  

 

f - m r d t1 l1 t1 d - - - - - -  
r - d l1 s1 s1 f1 s1 f1 m1 r1 f1 m1 - -  
l1 - s1 f1         f1 m1 r1 f1 m1 - -  
f - m r m r d r l1 s1 f1 l1 s1 - -  
                Te- to fa- hi- zay      
r r1 m1 f1 s1 -.s1 s1 -.s1 d1 - - - - r1 m1 f1
Na-   tao- ny te- to fa- hi- zay         Tsy ho e- la i-
Ry   To-  mpo  sy  Mpa-  nja-  ka-  nay"               

 

s1 -.s1 s1 s1 l1 l1 l1 - t1 -.t1 t1 t1 d d d
r1 -.r1 r1 r1 m1 m1 m1 - f1 -.f1 m1 m1 l1 l1 l1 -
Tsy ho e- la i- ntso- ny re   I- za- hay hi- hi- ra hoe:  
t1 -.t1 t1 t1 r -.r r r m m m
s1 s1 - s1 s1 s1 - s1 s1 -.si1 si1 si1 l1 l1 - l1
ntso- ny   Tsy e- la   I- za- hay hi- hi- ra hoe:   Ha

 

                               
r -.r m r d r m - f -.f m d s s s  
t1 -.t1 d t1 d t1 d - d -.d d m m m r  
s -.s s s s l -.l s s d' d' t  
r -.r m r d r m - f -.f m m s s f  
s1 -.s1 d1 s1 m1 s1 d1 - f1.s1 l1.t1 d d m1 d1 s1  
Ha- le- loia Ha- le- lo- ia,   To- nga ny Mpa- nja- ka- nay  

 

                               
d - t1 d l1 - s1 - s1 d d r m - m  
s1 - s1 s1 f1 - m1 - m1 s1 l1 t1 t1 - t1  
s - s s f - m - m m m l si - si  
m - r m d - t1 - d d d f m - m  
d d1 r1 m1 f1 r1 s1 f1 m1 d1 l1 f1 m1 t1 si1  
He   ny fo- nay   'zao,   fa- ly ma- na- nte-   na  

 

          m s s s - -  
f - m r d t1 l1 t1 d - -  
r - d l1 s1 s1 f1 s1 s1 - -  
l - s f m r d r m - -  
r r1 m1 r1 s1 s1 s1 s1 d1 - -  
Ny   fi- ha- vian' ny To- mpo- nay.      
Tiona Advantista
533