Harena sy fananako

Clé
C
Mesure
4/4
Tempo
70
Jordan
    .s s.,s l -.s s.,m s.,s f - .f fsl
    .m m.,m f -.m m.,d m.,m r - .r rmf
1.Solo Soprano   Ia- nao Je- soa no ma- na- si- tra- na   Ka tsy ha- na-
1.Duo S+A   Ia- nao 'Lay niho- mbo te- o Kal- va- ry   No - ha- na-
2.Duo T+B   Nty aho Je- soa raha toa ka si- tra- kao   Mi- a- ra- ka
2.Duo T+B   Na toy ny voa- tsi- na- mpy bi- ti- ka   Ka a- ve- la-
3.Duo S+T   Ny fa- ho- ta- n'i- zay ma- nge- ja ahy   Ka toa ma- mpi-
3.Duo S+T   Koa ha- ma- si- no ho- me- ndri- ka ho A- nao   Mba ho vo- ni-
        l - s - f t t.  
        f - m - r f f.  
        d' - d' - t r' r'  
        d - d - s1 s s  
1.       Mmh   -          
2.       Mmh   -     Nty aho  
2.                 Raha toa  
3.                 Ouh -  
3.                 A- nao  

 

t -.l l.,s l.,d' s - .s s.,s d' -.s s.,s t.,t
s -.f f.,r f.,f m - .m m.,m m -.d m.,m s.,s
1.fe- na- ko ny a- re- ti- ko   Ny in- dra- fo- nao tsy hay fa- ri- ta-
1.nki- na- ko ny fiai- na- ko   Ia- nao ma- hi- ta ny a- din- tsai- koe
2.a- min' ny ha- lo- to- a- ko   Ma- no- lo- te- na ho- di- o- vi-
2.nao hia- nte- fa ao a- mpo   Ny so- mbi- ndra- nao mba mi- pi- ti-
3.sa- ra- ka a- hy A- mi- nao   Dia hi- va- lo- za- ko e- to a- nio Ry
3.na- hi- trao Ry Ray tsy toha   Zao fa- no- lo- ra- nte- na- ko i-
t - l - s l s.   d' - s -
f - f - m f m.   m - m -
r' - d' - d' d' d'.   s - d' -
s - f - d f d.   d - m -
Mmh   -   - Ouh -   Mmh   -  

 

                       
l - .l t.,d' s.m s.,t f.f m.,r d      
f - .m s.,f m.d m.,m r.r d.,t1 s1      
1.na   No ma- na- mai- va- na ny zio- ga en- ti- ko      
1.ty   No an- te- nai- ko ha- mpo- dy ny ma- rai- na- ko      
2.nao   Ma no- ri- na A- mi- na- o ny Fi- no- a- ko      
2.ka   I- zay dia e- fa a- mpy han- dio- va- n'ahy to- koa      
3.Ray   Mba a- ha- zo- a- ko ny fiai- na- mba- o- vao.      
3.zao   A- mpi- o ha- hay hi- fi- ki- tr'A- mi- nao to- koa      
l       s - f - m   .s ttd'
f       m - r - d   .s sss
d'       d' - t - s   .r' r'r'm'
f       d - s1 - d   .s sss
-       Mmh   -   Mmh   Tsy a- ve- la- ko Ia-

 

r' - -.d' t l - -.l t.,d' r'.,d' t.,l s -
t - -.l s f - -.f f.,s t.,l s.,f m -
f' - -.f' r' d' - -.d' r'.,m' f'.,f' r'.,d' d' -
s - -.s s f - -.f r.,s s.,s s.,s d -
nao   Je- so- sy ô!   Raha- tsy ma- ndray ny ta- na- ko  

 

-.m f.,s t - -.l s.,s f - .r r.,m f.,s l.,s
-.d d.,m f - -.f r.,r r - .t1 t1.,d r.,m f.,r
-.s l.,d' r' - -.d' t.,t t r' r'.s s.,s t.,d' d'.,s
-.d d.,d r - -.r r.,r s1 s s.s1 s1.,s1 s1.,s1 l1.,t1
Ka hi- do- ngia-   ko tso- tr'i- zao (i- zao) ho ha- re- na sy fa- na- na-

 

s - .s ttd' r' - -.d' t l - -.l t.,d'
m - .s sss t - -.l s f - -.f f.,s
d' - .r' r'r'm' f' - -.f' r' d' - -.d' r'.,m'
d - .s sss s - -.s s f - -.f r.,s
ko   Mba ma- na- na an' i-   za moa aho   fa I- a-

 

r'.,d' t.,l s - -.m f.,s t - -.l s.,s f -
t.,l s.,f m - -.d d.,m f - -.f r.,r r -
f'.,f' r'.,d' d' - -.s l.,d' r' - -.d' t.,t t -
s.,s s.,d d - -.d d.,d r - -.r r.,r s1 -
nao no to- ki- ko   Ma- toa mia- nto   ra- k'A- mi- nao  

 

               
.r r.,m f.,s m.,r d - -  
.t1 t1.,d r.,r d.,t1 s1 - -  
.s s.,s t.,t l.,f m - -  
.s1 s1.,s1 s1.,s1 l1.,t1 d - -  
Ry rai- ko sa- dy Zo- ki- ko      
Transpose
0