Harenako

Clé
Bb
Mesure
3/4
Tempo
80
Julien RAKOTOMANANJANAHARY
1     2     3     4     5     6    
d'.d' t.t l.l s m ssd' t -.l l.si l - .l f'.f' m'.m' r'.r' d' l lld'
m.m m.m f.f m m mmm f -.f f.f f - .f l.l s.s f.f f f fff
s.s s.s d'.d' d' s d'd's s -.r' r'.r' r' - .r' r'.r' m'.m' r'.f' f' r' r'r'r'
d.d d.d d.d d d dds r -.r r.r r - .r r.r m.m f.f r r rrr
Tsy ho a- zo nao an- tsai- na ny ha- fa- lia- na a- na- ti- ko ao   Sa tria tsy mba i- ve- la- ny a- ny toy ny a- n'i-
Ha- non- ta- ny an- gam- ba ia- nao hoe fa dia na hoa- na in- drin- dra re   Dia tso- tra iha- ny no la- zai- ko va- lin'i
Fa- nan- dra- ma- na i- lai- na ham- pi- tom- bo- na he- rim- po   Izay tsa- pa fa mi- ha- mi- ro- na la- tsa- ka

 

7     8     9     10     11     12    
d' -.t t.l t - .s s.s s.s s.s m' r' -.l l.l l.l l.l f' m' .m'
f -.f f.f f - .f m.m m.m m.m s s -.s f.f f.f f.f l l .l
r' -.r' r'.r' r' - .r' d'.d' d'.d' d'.d' ta ta -.d' d'.d' d'.d' d'.d' d' d' .d'
s -.s s.s s - s d.d d.d d.d m m -.m f.f f.f f.f f f .f
zao ton- to- lo i- zao   Fa ha- fa- lia- na a- vy ao a- na- ty Mi- o- ri- na tsy me- ty ma- ty A-
za- ny te- ni- nao   Ny he- lo- ko dia no- fa- fa- ny Ny ga- dra- ko dia no- va- ha- ny Ny
am- ba- ny ko- koa   Mi- la mi- a- ri- na raha- la- vo Mi- an- ki- na A- min' i- lay A- vo Na-

 

13     14     15     16     17     18     19    
r'.r' r' -.m' f'.f' m' r' d' - -       s'.s' s'.s' s'.s' l' s' -.f' f'.m' m' -.r'
s.s s -.s l.l s f m - -       t.t t.t t.t d' t -.l l.s s -.s
t.t t -.d' r'.r' d' t s - -       r'.r' r'.r' r'.r' m' r' -.d' d'.d' d' -.d'
s.s s -.s s.s s s d - -       s.s s.s s.s l s -.s d.d d -.s
mbo- nin' ny fi- noa- ko a- n'i Je-           Na e- so- ri- na a- mi- ko a- za i- zay re- he- tra a-
fiai- na ko Dia no- ha vao- zi- ny           I- lay fi- a- da- nam- po- ny no in- dro fa no-
nai- ky ho- fa- ty ta- ny Ka- lva- ry           Tsy am- py he- ry han- dre- se- na ny ra- tsy na- ha-

 

20     21     22     23     24     25    
d'.r' m' -. s'.s' s'.s' s'.s' l' s' -.f' f'.m' m' -.r' d'.r' m' .s' s'.m' m'.d' d'.t
l.s s -. t.t t.t t.t d' t -.l l.s s -.s l.s s .d' d'.s s.m m.r
d'.d' d' -. r'.r' r'.r' r'.r' m' r' -.d' d'.d' d' -.d' d'.d' d' .d' d'.d' d'.d' d'.d'
d.d d -. s.s s.s s.s l s -.s d.d d -.s d.d d .d d.d d.d r.m
na- na- ko   Ra- ha mbo- la ve- lo- na a- ho i- zay ny ahy no ta- na- ko Ha- re- na- ko Je- sô- sy
me- ny ahy   A- ry ny fa- min- dram- po- ny In- jao ma- me- no ny fa- nahy Tsy mi- sy raha ny toa i-
za- tra ia- nao   Fa Je- sô- sy fa- mon- je- na no an- to- ka ha- nam- py a- nao Dia eo ia- nao no mian- to-

 

26     27     28     29     30     31    
l - .l' l'.f' f'.r' r'.d' t - .s s.t t.r' r'.f' l' s' -.t d'.d' - -
d - .l l.l l.l l.l s - .s s.s s.s s.s l s -.f m.m - -
d' - .m' f'.l' l'.f' f'.m' r' - .r' r'.r' r'.f' f'.s' f' r' -.t s.s - -
f - .m r.r r.r r.r s - .s s.s s.s s.s l s -.s d.d - -
tia   Fa- na- na- ko do- ria do- ria   Tsy mi- sy a- ta- ka- lo- ko a- zy sa- na- tria    
zao   Ny za- va- tra e- fa hi- ta- nao   Te- na am- bo- ny ny fi- tia- van' i Je- sô    
raha   Teo aho no na- nao fam- pi- taha   Ny fi- ti- a- va- ny tsy mio- va ho do- ria    

 

Transpose
0

Lova miampita