He tsara ny fonenana eto

Clé
Db
Mesure
4/4
Tempo
125
D. RASOLONJATOVO
d'.d' -.d' t.t l.t d'.s - - - m.m -.m r.s1 m.r d.d - - - d'.t -.d' r'.d' t.l
s.s -.s s.s f.s s.m - - d.d -.d t1.s1 d.t1 s1.s1 - - - l.si -.l t.l s.f
m'.m'  -.m' f'.f' r'.ri' m'.d - - - s.s -.l s.m s.f m.m - - - m'.m' -.m' f'.f' r'.ri'
                                      fo
d.d -.m s.s s1.s1 d.d - -.f m.r d.d -.m s.s s1.s1 d.d -.s1 l1.s1 l1.t1 d.m -.d f.f f.f
He tsa- ra ny fo- ne- na- na e- to   Ka- ne- fa Fa ny eo a- ni- la- nao no tia- ko Raha la- vi- tra La- vi- tra A- nao ny fo mi-

 

s.d'  - - - m.m -.m r.s1 m.r d.d - - - s1.r -.di r - d.m -.ri m -
m.s - l.f - d.d -.d t1.s1 d.t1 s1.s1 - - - s1.t1 -.l1 t1 - s1.d -.t1 d -
m' - - f'.r' s.s -.s f.m s.f m.m - - - r.f -.m f - m.s -.fi s -
mi                       Ry Tom- po- ko   Mpan- ja- ka- ko  
d.d - - - d.d -.m s.s s1.s1 d.d - -.d t1.l1 s1 - -.s1 l1.t1 d - -.d l1.di
sen- to   sen- to  sen- to  Ka ny eo a-  ni- la- nao no tia- ko    Ry Tom- po- ko   Mpan- ja- ka- ko   Mpi- a- hy

 

                                               
s1.fi -.m fi.fi s.l s - l t d'.t -.d' r'.d t.l s.d' - - - m.m -.m r.s1 m.r d.d - -
s1.r -.di r.r r.r r m f f l.si -.l t.l s.f m.s - l.f - d.d -.d t1.s1 d.t1 s1.s1 - - -
s.l -.l l.l l.l t d' r' r' m'.m' -.m' f'.f' r'.ri' m' - - f'.r' s.s -.l r.m s.f m.m - - -
Mpi- a- hy ny fa na- hi- ko              fo mi                      
r l1 r r s1   s f d.m -.d f.f f.f d.d - - - d.d -.m s.s s1.s1 d.d  - - -
ny fa- na- hi- ko   E- ny la- vi- tra A- nao ny fo mi sen- to   sen- to  sen- to Ka ny eo  A- ni- la nao no tia- ko      

 

                               
                               
s1.s1 -.s1 fi1.s1 l1.s1 s1.m - - r.s1 s1.r - - m.s1 s1.m - - -
m1.m1 -.m1 ri1.m1 f1.m1 m1.s1 - - f1.m1 r1.f1 - - s1.m1 m1.s1 -.l1 s1.fi1 s1.f1
d.d -.d t1.d r.d d.d - - t1.l1 l1.t1 - - d.t1 t1.d -.f m.ri m.r
              re, ry Tom- po     Mba ha- nom- po a- nao ny fo- ko
d1.d1  -.m1 s1.s1 s1.s1 d1.d1 -.d t1 l1 s1 -.s1 l1 t1 d.d - - -
In- dro o- me- ko A- nao ny fo- ko ry Tom- po- ko ka mba ha- nom- po      

 

s1.s1 -.s1 fi1.s1 l1.s1 s1.m - - m r.r -.m r.d t1.l1 s1 s fi f
m1.m1 -.m1 ri1.m1 f1.m1 m1.s1 - - s1 fi1.fi1 -.fi1 fi1.fi1 fi1.fi1 f1 m ri r
                        vo- ko- vo- ko
d.d -.d t1.d r.d d.d - - d l1.l1 -.l1 l1.l1 r.d t1.t1      
              Hom- boi- ko am- bo- ny vo- ko- vo- ko      
d1.d1  -.m1 s1.s1 s1.s1 d1.d1 -.d l1 l1 r1.r1 -.r1 r1.r1 r1.r1 s1 - -.s1 l1.t1
Ny o ta ma- ro i- zay tsy foi- ko Hom- boi- ko e- o am- bo- ny vo- ko-  vo   ko- vo- ko

 

m.ri -.m f.m r.di r.l1 - - - f.m -.f s.f m.ri m.d - - - s.fi -.s l.s f.m
d.t1 -.d r.d l1.si1 l1.l1 - - - r.di -.r m.r d.t1 d.s1 - - - m.ri -.m f.m r.d
s.m -.s l.s f.m f.f - - - l.si -.l t.l s.fi s.m - - - d'.t -.d' ta.ta l.l
                                I- zao ton- to- lo i- zao ha
d.d -.m f.m r.l1 r.r - -.l1 t1.d s1.s1 -.s1 s1.s1 s1.s1 d.d -.s1 m1 s1 d.m -.d m.m r.d
Ny a- na- ra na- o no an- tso- iko   Ny fe- o Ny fe- o- na- o no he- no- iko I- zao ton- to- lo  ton- to- lo i- zao ha

 

                       
r m f r d.d -.d t1.d r.t1 d.d - - -
l1 di r l1 s1.s1 -.s1 s1.s1 s1.s1 s1.s1 - - -
t1 r f m.m -.m r.m f.r m.m - - -
f1 m1 f1.r1 m1.f1 s1.s1 -.s1 s1.s1 s1.s1 d.d - - -
foi- ko Tom- po Ny eo a- ni- la nao no tia- ko      
Tiona Advantista
677