Ho avy indray

Clé
G
Mesure
3/4
Tempo
100
Feony : J. Harker, Tonony : Rajoelison
s1 s1 s1 d - r m -.s1 l1.t1 d d   m m m
m1 m1 m1 s1 - l1 s1 -.s1 s1.s1 s1 s1   d d d
d d d d - d d -.m f.r m m   s s s
d1 d1 d1 m1 - f1 s1 -.s1 s1.s1 d d   d1 m1 s1
Ho- a- vy i- ndray   ny To- mpo, Ha- le- lo- ia   Ho- a- vy i-

 

s - l s -.f m.r d d   d d d
ta1 - l1 d -.d d.d d d   l1 l1 l1
m - f m -.l s.f m m   m m m
                  Ho- a- vy i-
d - f1 s1 -.s1 s1.s1 d d l1.t1 d.,t1 l1.,si1 l1.,f1
ndray   ny To- mpo, Ha- le- lo- ia In- dro a- vy I- zy ka tse-

 

t1 -   m m m r - - si si si
si1 -   d d d t1 - - t1 t1 t1
m -   s s s s - - m m m
ndray,     Ho- a- vy i- ndray,          
m1 - d.,r m.,r d.,t1 d.,l1 s1 - f1 m1 m1 r1
nao   I- ndro a- vy I- zy ka tse- nao     A- vy a- min-

 

l - f m -.r d.l1 m m t1 m - - f - -
d - l1 si1 -.t1 l1.l1 si1 si1 si1 l1 - - l1 - -
m - r t1 -.m m.m m m m m - - r - -
d1 - r1 m1 -.si1 l1.d m m m.r d - - d - -
ke-   ry e- ny an- da- ni- tra a- vo Ha- ndray     a-    

 

                             
f - - m -   m - - fi - - s - s1
si1 - - si1 -   l1 - - l1 r d t1 - s1
r - - d -   d - - r - - r - t1
t1 - - d - ta1 l1 - - l1 - - s1 - s1.f1
ntsi-     ka     o-     lo-     ny.   Ma-

 

d m s.s s f m r d r m -       s
s1 s1 d.d m r d t1 d s1 s1 -       s1
                            A-
d d s.s l l l f m r d - f.s s f m
m1 d1 m1.m1 f1 f1 f1 s1 l1 t1 d - r.m m r d
ngo- vi- tra ny ta- ny sy la   ni- tra   Fa hi- tsa ra I- zy

 

s - s s - - s - s1 d m s l - f
s1 - s1 s1 - - s1 - s1 s1 s1 s1 d - r
vy   hi- tsa-     ra                
r - f f m r m - m m m s f - l
t1 - r r d t1 d - d d d m1 f1 - r1
'zao,   Hi- tsa- ra I- zy 'zao,   Hi- tsa- ra i- zao   to-

 

                       
m - r d -              
d - t1 d -              
s - s.f m -              
s1 - s1 d1 -   d -.d d.d m r d
nto-   lo i- zao.     Fa i- si- ka hi- hi- ra

 

m -.m m.m m r d s     r m fi s - -
Fa i- si- ka hi- hi- ra hoe                
            t1.t1 t1.t1 t1 d d d t1 - -
            E- ny hi- hi- ra hoe            
s -.s s.s s s s s     fi s l s - -
s - - s f m r     r r r s1 - -
hoe:     Hi- hi- ra hoe:     Ha- le- lo- ia!    

 

                             
f - f m m r m -         l - l
r - r d d t1 d -         f - f
I-   lay na- ndra- sa- nay           A-   vy
            m - m s f m l -  
            d - d m r d f -  
            I-   lay na- ndra- sa- nay    

 

                    cresc...        
f f m f -         m - m f f s
r r di r -         d - d d d d
hi- to- ndra a- nay                      
      r - r f m r m - s f f m
      t1 - t1 r d t1 d - ta1 l1 l1 s1
      A-   vy hi- to- ndra A-   vy hi- to- ndra a-

 

                             
l - r s - f m - - r - -      
d - l1 d - r d - - t1 - - s1 s1 s1
r - r d - l s - fi f - - m m m
fi1 - f1 m1 - f1 s1 - - s1 - - d d d
nay   a- ry   a- mbo-     ny     I- zy no

 

                             
                  m m m f - -
l1 - - s1 -.s1 f1.f1 m1 m1              
f - - m -.m r.r d d   s s s l - -
d - - d -.d t1.t1 d d              
To-     mpo Mpa- nja- ka- ntsi- ka.   I- zy no To-    

 

m -.m r.r d d   s1 d m s f m m r f
            s1 s1 s1 l1 l1 l1 l1 l1 l1
s -.s f.f m m   m m m m f s s f f
            d d d di di di r r r
mpo Mpa- nja- ka- ntsi- ka.   A- nde- ha hi- fa- ly hi- fa- ly

 

                             
f m r r d m l.,s l t d' s f m - r
s1 s1 s1 s1 s1 d d d r m d r d - t1
r m f f m m f f f s - l s - f
t1 d t1 d d d f1 f1 r1 d1 m1 f1 s1 - s1
i- si- ka A- men Hi- ho- by ho- e   Ha- le   lo

 

                             
d - d r m f s f r d d t1 d - -
l1 - l1 l1 - l1 ta1 l1 l1 s1 s1 s1 s1 - -
m - m r di r m r r.f m m r m - -
l1 - s1 f1 m1 r1 di1 r1 f1 s1 s1 s1 d1 - -
ia   Mi- de-   ra A- nao   'za- hay Je- so ô    

 

d - - d - -
l1 - - s1 - -
f - - m - -
f1 - - d - -
A-     men.    

 

Transpose
0
Tiona Advantista
705
Feon'ny Faminaniana