Ianao no heriko

Clé
G
Mesure
3/4
Tempo
85
Bessa
m m l.t d' -.d' t.l s -.l -.s,f m - - r -.fi l.fi smr -.r t.d'
Mi- fa- ly a- mi- nao ny fo- ko An- dria- ma- ni- tro ô!     fa mi- po- sa- ka ny ta- ra-

 

r' -.m' t.l s - - r' -.r' r'.r' d' -.m' r'.m' f' -.f' m'.f' r' - -
            s -.s t.t s -.s l.t d' -.d' t.d' d' t -
            f -.f f.f m -.m f.s l -.l s.l s - -
            s -.s s.s s -.d r.m f -.f m.f s - -
try ny la- ni- tra     To- non- ka- lo vao no in- dro i- zao a- te- ri- ko    

 

m' -.m' r'.m' d' -.d' t.d' m' -.m' f'.r' d' - -
d' -.d' t.d' l -.l t.d' d' -.d' d'.t s - -
s -.m f.s f -.r r.r s -.s l.f m - -
d -.d r.m f -.r m.f s -.s s1.s1 d - -
Tom- po ô Ia- nao no tan- ja- ko sy he- ri- ko    

 

m'r'd' -.t l.s s -.s l.t d' -.d' -.t,l s - - r -.fi l.d' -.t,l s.d' -.t,d'
Ma- na- za- va ahy ny en- dri- kao so- ma- mby     Ra- vo ny fa- na- hy  fa vo- a-

 

r' -.m' -.t,l s - - r' -.r' r'.r' d' -.m' r'.m' f' -.f' m'.f' r' - -
            s -.s t.t s -.s l.t d' -.d' t.d' d' t -
            f -.f f.f m -.m f.s l -.l s.l s - -
            s -.s s.s s -.d r.m f -.f m.f s - -
ta- mbi- ta- mby     To- non- ka- lo vao no in- dro i- zao a- te- ri- ko    

 

m' -.m' r'.m' d' -.d' t.d' m' -.m' f'.r' d' - -
d' -.d' t.d' l -.l t.d' d' -.d' d'.t s - -
s -.m f.s f -.r r.r s -.s l.f m - -
d -.d r.m f -.r m.f s -.s s1.s1 d - -
Tom- po ô Ia- nao no tan- ja- ko sy he- ri- ko    

 

m -.m l.t d' -.d' t.l s -.s l.s s - - r r.fi l.d' t -.d' t.d'
Ny an- dro- ko o- ma ly ma- ra- tra raha a- tam- ba- tra     To- lo- ra- nao fi- tia dia to- ny

 

r' -.t d'.l s - - r' -.r' r'.r' d' -.m' r'.m' f' -.f' m'.f' r' - -
            s -.s t.t s -.s l.t d' -.d' t.d' d' t -
            f -.f f.f m -.m f.s l -.l s.l s - -
            s -.s s.s s -.d r.m f -.f m.f s - -
sa- dy sam- ba- tra     To- non- ka- lo vao no in- dro i- zao a- te- ri- ko    

 

m' -.m' r'.m' d' -.d' t.d' m' -.m' f'.r' d' - -
d' -.d' t.d' l -.l t.d' d' -.d' d'.t s - -
s -.m f.s f -.r r.r s -.s l.f m - -
d -.d r.m f -.r m.f s -.s s1.s1 d - -
Tom- po ô Ia- nao no tan- ja- ko sy he- ri- ko    

 

r' -.r' r'.r' d' -.m' r'.m' f' -.f' m'.f' r' - -
s -.s t.t s -.s l.t d' -.d' t.d' d' t -
f -.f f.f m -.m f.s l -.l s.l s - -
s -.s s.s s -.d r.m f -.f m.f s - -
To- non- ka- lo vao no in- dro i- zao a- te- ri- ko    

 

m' -.m' r'.m' d' -.d' t.d' m' -.m' f'.r' d' - -
d' -.d' t.d' l -.l t.d' d' -.d' d'.t s - -
s -.m f.s f -.r r.r s -.s l.f m - -
d -.d r.m f -.r m.f s -.s s1.s1 d - -
Tom- po ô Ia- nao no tan- ja- ko sy he- ri- ko    
Transpose
0
 1. Mifaly aminao ny foko Andriamanitra ô
  Fa miposaka ny taratry ny lanitra
 2. Manazava ahy ny endrikao somamby
  Ravo ny fanahy fa voatambitamby
 3. Ny androko omaly maratra raha atambatra
  Toloranao fitia ka tony sady sambatra
 • Isan'andininy
  Tononkalo vao no indro izao ateriko
  Tompo ô Ianao no tanjako sy heriko