Izaho Jehovah no matilo

Clé
D
Mesure
3/4
Tempo
75
Herimihaona RAKOTOZAFINDRABE; 08 Juin 2016
.s1 m.m m.m m.m f f t1dr d s1 - -  
.s1 d.d d.d d.d d d s1l1t1 s1 s1 - -  
.s1 s.s s.s s.s l l rmf m m - -  
.s1 d.d d.d d.d r r s1s1s1 d d - -  
A- to- pa- to- pan' on- ja ma- fy i- ro- ny sam- bo      
I- si- ka tsy ho ta- pi- tr'a- dy raha mbo- la miai- na      

 

.s1 s.s s.s s.s l l fsl s m - -  
.s1 m.m m.m m.m f f rmf m d - -  
.s d'.d' d'.d' d'.d' d' d' ltd' d' s - -  
.s1 d.d d.d ta1.ta1 l1 l1 s1s1s1 d d - -  
Fa mi- sam- boa- ra- voa- ra ha- tra- ny i- to- ny ra- no      
Ny mi- ta- non- dri- ka tsy fa- dy f'hoen- ti- mi- sai- na      

 

.d l.l l.l l.l r - .r s.s s.s s.s d -
.d f.f f.f f.f t1 - .t1 m.m m.m m.m l1 -
.s d'.d' d'.d' d'.d' f - .f t.t t.t t.t m -
.d f1.f1 f1.f1 f1.f1 s1 - .f m.m m.m m.m l1 -
De sai- ka tsai- ka- tra am- pa- nahy   Hi- ve- rin- da- la- na tsy sahy  
Ny ka- po- ka tsy fan- da- tsana   Fa hi- tsin' ny la- lan- kom- bana  

 

.m m.r r -.d d -. mrd s - -    
.d d.d d -.d l1 -. dt1l1 t1 - -    
.s fi.fi fi -.fi fi -. fififi f - -    
.l1 r.r r -.r r -. l1l1l1 s1 - -    
Han- dro- so ane- fa de   ai- za- no a- leha        
Ô a- tra kao ny loha   de man- dro- soa        

 

.s1 m.m m.m m.m f f t1dr d s1 - -  
.s1 d.d d.d d.d d d s1l1t1 s1 s1 - -  
.s1 s.s s.s s.s l l rmf m m - -  
.s1 d.d d.d d.d r r s1s1s1 d d - -  
No in- jao fa re- ko mi- tam- be- rim- be- ri- na an- tsai- na      
Ny ra- ho- main- ty mi- ta- ta- o am- pi- tso hi- sa- va      

 

.s1 s.s s.s s.s l l fsl s m - -  
.s1 m.m m.m m.m f f rmf m d - -  
.s d'.d' d'.d' d'.d' d' d' ltd' d' s - -  
.s1 d.d d.d ta1.ta1 l1 l1 s1s1s1 d d - -  
Ireo te- ny ma- my fe- no he- ry mi- ton- dra ai- na      
De eo i- lay se- ra- nan- tsam- bo no ha- nan- ga- san- ga      

 

.d l.l l.l l.l r - .r s.s s.s s.s d -
.d f.f f.f f.f t1 - .t1 m.m m.m m.m l1 -
.s d'.d' d'.d' d'.d' f - .f t.t t.t t.t m -
.d f1.f1 f1.f1 f1.f1 s1 - .f m.m m.m m.m l1 -
Fan- dre- ko fo- ny aho te- rỳ   sy an- ton' ny fi- sia- ko e- tỳ  
Ho- ga- ga ia- nao ka de ho sahy   tsy an- ka- te re na- fa tsy nahy  

 

.m m.r r -.d d -. t1dr d - -      
.d d.d d -.l1 s1 -. s1l1t1 s1 - -      
.s fi.fi fi -.fi f -. fff m - -      
.l1 r.r r -.r s1 -. s1s1s1 d - -      
He- noy an- ge f'hoa- nao   koa i- zy i- tỳ          
Hi- hia- ka ma- fy oe   Ma- ra- na- tha          

 

f.f l -.l r r - .m s -.s d - -
d.d f -.f t1 t1 - .t1 m -.m l1 - -
l.l d' -.d' f f - .s t -.t m - -
f.f f -.f1 s1 s1 -.f m - -.m l1 - s1
An- dran- drao ny ma- so (to- neo) to- neo ny fo    

 

l1.l1 f -.m r - d.t1 d - -      
l1.l1 r -.d t1 - s1.s1 s1 - -      
f.f l -.s f - m.r m - -      
f1.f1 f1 -.fi1 s1 - s1.s1 d - -      
'Zaho Je- ho- vah no   ma- ti- lo          

 

f.f l -.l r r - .m s -.s d - -
d.d f -.f t1 t1 - .t1 m -.m l1 - -
l.l d' -.d' f f - .s t -.t m - -
f.f f -.f1 s1 s1 -.f m - -.m l1 - s1
An- dran- drao ny ma- so (to- neo) to- neo ny fo    

 

l1.l1 f -.m r - d.t1 d - -    
l1.l1 r -.d t1 - s1.s1 s1 - -    
f.f l -.s f - m.r m - -    
f1.f1 f1 -.fi1 s1 - s1.s1 d - -    
'Zaho Je- ho- vah no   ma- ti- lo        

 

Transpose
0
 1. Atopatopan'onja mafy irony sambo.
  Fa misamboaravoara hatrany itony rano.
  Dia saikatsaikatra am-panahy, ny hiverin-dalana tsy sahy.
  Handroso anefa dia aiza no aleha ?

  No injao fa reko mitamberimberina an-tsaina
  Ireo teny mamy feno hery mitondra aina,
  Fandreko fony aho terỳ, sy anton'ny fisiako etỳ.
  Henoy ange fa ho anao koa izy itỳ :

  "Andrandrao ny maso, toneo ny fo,
  Izaho Jehovah no matilo !
  Andrandrao ny maso, toneo ny fo,
  Izaho Jehovah no matilo !"
 2. Isika tsy ho tapitra ady raha mbola miaina.
  Ny mitanondrika tsy fady fa enti-misaina.
  Ny kapoka tsy fandatsana, fa hitsin'ny lalan-kombana.
  ô atrakao ny loha, dia mandrosoa !

  Ny raho-mainty mitatao, ampitso hisava.
  Dia eo ilay seranan-tsambo no hanangasanga.
  Ho gaga ianao ka dia ho sahy; tsy an-katerena fa tsy nahy,
  Hihiaka mafy hoe : "Maranatha."

  "Andrandrao ny maso, toneo ny fo,
  Izaho Jehovah no matilo !
  Andrandrao ny maso, toneo ny fo,
  Izaho Jehovah no matilo !"