Jesosy no tena vato fehizoro

Clé
D
Mesure
3/4
Tempo
100
Ndriana RAMAMONJY
m.ri m s d' -.d' t.t l.t d' -.l s -.s l.s
d.d d r m -.m m.m f.s l -.f m -.m f.m
s.fi s t d' -.d' d'.d' l.l l -.t d' -.t d'.t
d.d d t1 d -.d1 m1.d1 f1.s1 l1 -.t1 d -.d f.m
1- Ren- dra- ren- dra ve sa fi- fa lian' ny ma- so koa Sa en- dri-
2- E- o A- mi- nao no te- na i- ra- fe- ta- ko Hi- to- mbo

 

f -.f s.f m -.m f.m r.r fi l s - f
r -.r m.r d -.d d.d l1.l1 r d t1 - -
fi -.l t.l s -.s l.s fi.fi fi fi s - -
r -.s1 l1.t1 d -.t1 d.l1 r.r r r s1 l1 t1
ka ho le- vo- na na fe- la- na ha- la- zo- koa   No
tsa- ra ho- te mpo- ly ma- si- na a- o A- mi- nao   Mba

 

m.ri m s d' -.d' t.t l.t d' -.l s -.s s.s
d.d d r m -.m m.m f.s l -.f m -.d d.d
s.fi s t d' -.d' d'.d' l.l l -.t d' -.m m.m
d.d d d d -.d1 m1.d1 f1.s1 l1 -.t1 d -.d d.d
ha- no- re- na- ko i- za- ny te- na fiai- na- ko Ia- nao Je-
ho fo- ne- na- nao sy I- lay Fa- na- hy Ma- si- nao Ia- nao Je-

 

s -.d' t.d' r' .d' t.l s.s s f m - -
d -.m m.m f .l s.f m.m m r d - -
m -.m f.s l .t d'.l s.s s s s - -
d -.d r.m f .r m.f s.s s s1 d - -
so- sy i- re- ry no te- na va- to fe- hi- zo- ro    
so- sy i- re- ry no te- na va- to fe- hi- zo- ro    

 

Isan'andininy                      
l.l l d' s.s s l f.f f s.f m.r m.f s
f.f f l m.m m s r.r r m.r d.t1 d.r m
Ka na o- ra- na hi- fa- fy na ny ri- vo- tra koa hi- fo- fo
d'. .l t.l s. .s l.s f. .f s.f m.r m.f s
fi. .s1 l1.t1 d. .d t1.l1 s1 .s1 l1.t1 d.t1 d.r m
Ka na o- ra- na hi- fa- fy na ri- vo- tra koa hi- fo- fo

 

l.l l d' s.s s s. r'.r' r' d' t - -
f.f f l m.m m m. fi.fi fi fi s - -
tsy mba ha- nan- ta- ho- tra a- ho tsy ha- ngo- vi- tra aho    
d'. .d' t.l s - s. l.l r' d' t - -
f. .s1 l1.t1 d - d. r.r r r s f m.r
tsy ha- ta- ho- tra a-   ho tsy ha- ngo- vi- tra sa- tri- a

 

m.ri m s d' -.d' t.t l.t d' -.l s -.s s.s
d.d d r m -.m m.m f.s l -.f m -.d d.d
s.fi s t d' -.d' d'.d' l.l l -.t d' -.m m.m
d.d d d d -.d1 m1.d1 f1.s1 l1 -.t1 d -.d d.d
Va- to ma- fy no te- na ma- nda- mpi- ai- na- ko Ia- nao Je-

 

s -.d' t.d' r' .d' t.l s.s s f m - -
d -.m m.m f .l s.f m.m m r d - -
m -.m f.s l .t d'.l s.s s s s - -
d -.d r.m f .r m.f s.s s s1 d - -
so- sy i- re- ry no te- na va- to fe- hi- zo- ro    
Transpose
0
 1. Rendrarendra ve sa fifalian'ny maso koa
  Sa endrika ho levona na felana halazo koa
  No hanorenako izany tena fiainako
  Ianao Jesosy irery no tena vato fehizoro
 2. Eo Aminao no tena irafetako
  Hitombo tsara ho tempoly masina ao Aminao
  Mba ho fonenanao sy Ilay Fanahy Masinao
  Ianao Jesosy irery no tena vato fehizoro
 • Isan'andininy
  Ka na orana hifafy na ny rivotra koa hifofo

  Tsy mba hanantahotra aho tsy hangovitra aho
  Satria vato mafy no tena mandampiainako
  Ianao Jesosy irery no tena vato fehizoro