Kalvary

Clé
Ab
Mesure
3/4
Tempo
65
Sedinirina (FLM Tanora Masina Itaosy)
 

 
m.,f l
 
s

 

-.d'
m'r'm'
-
-.r',d' f' f' d'd'r' m'r'd'
 
- f'.,f' m'r'd' -
 
s.,s
    s.,l d' d' -.m' d'td' - -.l,s d' d' m'm'f' s'f'm' - l'.,l' s'f'm' - d'.,ta
    d.,d f m -.s sfs - -.f,m l l sst d'ts - d'.,d' d'ts - m.,m
    I- sa- ky ny ma- he- no aho   Na ma- hi- ta so- ra- tra hoe - -   Kal- va- ry - -   Dia tsa-
    Ma- ho ne- na ny fo to- koa   Ny na- ha- zo A- nao ry To- mpo   'Lay nom- bo- i- na   O- meo

 

l.,l l.,l -.l,d' d'.,t - -.t t.,t t.,t -.d',r' r'.,d' - llt d'tl - -.s fi.,s l.,d' d'd'm'
d'.,d' d'.,d' -.d',f' m'.,r' - -.m' m'.,m' m'.,m' -.m',m' m'.,m' - d'd'r' m'r'd' - -.t l.,t d'.,fi' fi'fi'fi'
f.,f f.,f -.f,l s.,s - -.s s.,s s.,s -.si,si si.,l - mms lsm - -.r r.,m fi.,l lll
roa- ko Ia- nao- Kri- sty ni ja- ly   Ni- ha- ri- pe- ry tsy na- ma- ly   Na- la- tsa- dra Ia- nao   No- ho i- reo an- ka- son' ny
he- ry aho mba tsy ho- le- fy   Hi- a- sa tsy hihoa- tra ny fe- fy   Mba ha- me- lo- ma- ko   Ny A- na- ra- nao ry Kri- sty Mpan-

ba

m'.,r' - ltl t d' r' m'.,m' m'.,m' m'.,m' s'f'f' - d'r'd' m' - r' di' -.m' m'f'm'
fi'.,f' - d'r'd' r' m' f' s'.,s' s'.,s' s'.,s' m'f'l' - m'f'm' s' - f' m' -.di' di'r'di'
d'.,t - fsf s l t d'.,d' t.,t ta.,ta d'd'd' - sls d' - t l -.l lll
ta- ny   Je- sô- sy ô! ô! ô! Nam- pan- de- fi- tra ham- mbom- po Ia- nao   Ne- fa dia a-   fa- ka Na- nai- so- tra
dre- sy   'Lay naha- foy  ny ai- ny ho ahy Hia- sa ho A- nao ma- ha- ri- tra aho   Ka tsy ho sa-   sa- tra na hoe hi- ta

 

r'.,l - -.m' r'.,t - d'.,r' d' - -
l'.,r' - -.f' f'.,r' - m'.,f' m' - -
l.,f - -.l
 
t.,s - l.,t s - -
ja- ly   Ho an- ny   te- na- nao    
rai- na   Re- ra- ka aho   Tom- po ô!    

Isan'andininy

    s'.,m' l'.,s' s' -.m' f'.,f' f'.,f' f'm'r' f' - -.m' m' - s'.,m' l'.,t' s' -.m'
    s'.,m' l'.,s' s' -.m' f'.,f' f'.,f' f'm'r' f' - -.m' m' - s'.,m' l'.,t' s' -.m'
    d'.,d'
 
d'.,t t -.t r'.,r' d'.,d'
 
r'd't d' - -.d' d' - d'.,d' d'.,r' t -.t
    m'.,s' f'.,r' r' -.s' l'.,l' l'.,l' l's'f' l' - -.s' s' - m'.,s' f'.,l' r' -.s'
    d.,d s.,s s -.m f.,f f.,f fff d' - -.d' d' - d.,d s.,s s -.m
    Tsy mba za- kan' o- lom- be- lo- na 'Zay ni- ha- tra ta
 
mi- nao   A- ry tso- ri- na fa

 

f'.,f' f'.,f' f'm'r' f'm'm' - r'm'r' d' - -.m' m'.,m' m'.,m' m'.,m' m'.,m' m'.,m' m'f'm' r'.,d' - -.l
f'.,f' f'.,f' f'm'r' f'm'm' - r'm'r' d' - -.m' m'.,m' m'.,m' m'.,m' m'.,m' m'.,m' m'f'm' r'.,d' - -.l
r'.,r' d'.,d' r'd't r'd'd' - td't s - -.si si.,t t.,l l.,si si.,t l.,si silsi si.,l - -.m
l.,l l.,l lsf lss - fsf m -
 
-.t t.,r' r'.,d' d'.,t t.,r' d'.,t td't f'.,m' - -.d'
f.,f f.,f fff d'd'd' - sms d - -.m m.,m m.,m m.,m m.,m m.,m mmm l.,l - -.d
ny Ai- nao mihi- tsy No na- tao so- ro- na   Je- sô- sy ô!   Ma- fai- tra loa- tra re Je- sô- sy 'Za- ny ka ny mba ha- ny   a-

 

d'.,d' t l.,s s.,d' d' -.d' r'f'r' - t d' - - -    
d'.,d' t l.,s s.,d' d' -.d' r'f'r' - t d' - - -    
l.,l s f.,r m.,s s -.s ld'l - s s - - -    
f'.,f' r' d'.,t d'.,m' m' -.m' f'l'f' - r' m' - - -    
f.,f r d.,t1 s.,s s -.s sss - s d - - -    
zo- ko a- tao Dia in- ty ny fo- ko o me- ko A- nao   I- zao          

 

Transpose
0
 1. Isaky ny maheno aho
  Na mahita soratra hoe (Kalvary)
  Dia tsaroko Ianao Kristy nijaly
  Nihari-pery tsy namaly
  Nalatsa-drà Ianao
  Noho ireo hakason’ny tany Jesôsy ôôô!
  Nampandefitra ambom-po Ianao
  Nefa dia afaka 
  Nanaisotra jaly
  Ho an’ny tenanao
 2. Mahonena ny fo tokoa
  Ny nahazo Anao ry Tompo (fa nombohina)
  Omeo hery aho mba tsy ho lefy
  Hiasa tsy hihoatra ny fefy
  Mba hamelomako
  Ny anaranao ry Kristy Mpandresy
  Ilay nahafoy ny ainy ho ahy
  Hiasa ho anao maharitra
  Ka tsy ho sasatra
  Na hoe hitaraina
  Reraka aho Tompo ô!

 • Isan'andininy
  Tsy mba zakan’olombelona
  Izay nihatra taminao
  Ary tsorina fa ny ainao mihitsy
  No natao sorona Jesôsy ô!
  Mafaitra loatra re Jesôsy
  Izany ka ny mba hany azoko atao
  Dia Inty ny foko homeko Anao izao

FLM
Tanora Masina Itaosy