Mamiko loatra

Clé
F
Mesure
4/4
Tempo
100
Tonony D. Rasolonjatovo, Feony HL 293
m - r d f - - m r d t1 d m - r - r - r m
d - t1 d d - - d l1 s1 s1 s1 s1 - t1 - ta1 - l1 l1
s - f m l - - s f s f m s - s1 - s - s s1
d - d d d - - d f m r d s1 - s1 - s - f m
Ma-   mi- ko loa-     tra ny eo a- kai- ki- nao   Ray   La-   vi- tra
A-   ni- la- nao     man- gi- dy ton- ga ma   my    Eo   za ny
A-   kai- ki- nao     no mi- sy fa- mon- je-   na   He   ve- ry
E-   ny ry Ray     a- ni- la- nao no tia-   ko   Tan-   ta- no

 

 

f - r - l1 t1 m -.r d - - - m - r d d' - - t
l1  - l1 - l1 s1 t1 -.s1 s1 - - - d - t1 d d - - r
f - f - f f f -.f m - - - s - f m m - - si
r - r - s1 s1 s1 -.s1 d - - - d - d d l1 - - t1
sen-   to   tsy mi- sy man- jo       Eo   za- ny zaho     hi-
fo-   ko   am- po- ky ny soa       Ny   fa- ho- ria-     na
to-   ky   raha hi- lao- za- nao       La-   vi- tra A- nao     mi-
aho   Ray   ho an- da- ni- nao       Ny   san- dri- nao     mi

 

 

l s f m l - r - r - r m f - r - l1 t1 m -.r d - -  
m m r di r - r - r - r di r - l1 - l1 s1 t1 -.t1 s1 - -  
si l ta l l - l - ta - l s s - f - f f f -.f m - -  
d di r m f - f1 - s - f m r - r - s1 s1 s1 -.s1 d - -  
toe- tra man- dra- ki-   zay   A-   ni- la- nao   Ray   za- ho ho- sam- ba- tra      
lo- za i- zay ho ta-   my   A-   ni- la- nao   dia   ton- ga za- va- tsoa      
lo- fi- ka ny te-   na   T-   ri- ho Ra-   y   eo a- kai- ki- nao      
tan- ta- na ny dia-   ko   Man-   dra- paha- ton-   ga   ho eo a- kai- ki- nao      
Tiona Advantista
422
HL
293