Mihira fihiram-pifaliana

Clé
Bb
Mesure
4/4
Tempo
100
Feony J.Mac Granaham, Tonony F. Ramanantsialonina
s1 s1 m1.,f1 s1 d.,r m - d d r r.,r r m.,r d - -
m1 m1 d1.,r1 m1 m1.,f1 s1 - s1 s1 f1 f1.,f1 f1 f1.,f1 m1 - -
d d s1.,s1 d s1.,s1 d - d d t1 t1.,t1 t1 t1.,t1 s1 - -
d1 d1 d1.,d1 d1 d1.,d1 d1 - m1 m1 s1 s1.,s1 s1 s1.,s1 d1 - -
Mihi- fi- hi- ram- pi- fa- lia-   na Han- ka- la- za I- lay Tom- po- nao    

 

s1 s1 m1.,f1 s1 d.,r m - m f.,m r r.,r r m.,r d - -
m1 m1 d1.,r1 m1 m1.,f1 s1 - s1 l1.,s1 f1 f1.,f1 f1 s1.,f1 m1 - -
d d s1.,s1 d s1.,s1 d - d d t1 t1.,t1 t1 l1.,t1 d - -
d1 d1 d1.,d1 d1 d1.,d1 d1 - d1 d1 s1 s1.,s1 s1 s1.,s1 d1 - -
Mihi- fi- hi- ram- pi- fa- lia-   na Ho- by, Hô- sa- na no a- tao    

 

d f - - f m - - f.m r r.,r r d.,r m - -
d l1 - - l1 s1 - - l1.s1 f1 f1.,f1 f1 m1.,f1 s1 - -
d d d.,d d d d.s1 l1.t1 d d t1 t1.,t1 t1 d.,t1 d d.,d d
d1 f1 f1.,f1 f1.,s1 l1.,t1 d d1 d1 d1 s1 s1.,s1 s1 s1.,s1 d d1.,d1 d1
De- rao, De- rao De- rao De- rao Ny Tom- po Mpa- na- vo- tra a- nao, -  - -

 

                               
d f - - f m - - m s f.,m r m.,r d - -
d l1 - - l1 s1 - - s1 d t1.,d s1 s1.,f1 m1 - -
d d d.,d d d d.s1 l1.t1 d d m r.,d t1 s1.,s1 s1 - -
d1 f1 f1.,f1 f1.,s1 l1.,t1 d d1 d1 d s1 s1.,s1 s1 s1.,s1 d1 - -
De- rao, De- rao De- rao De- rao Ny Tom- po Mpa- na- vo- tra a- nao,    
Transpose
0
 1. Mihirà fihiram-pifaliana
  Hankalaza Ilay Tomponao.
  Asandrato feo fiderana;
  Hoby, Hôsana no atao.
 2. Ka aoka ny feo fifaliana,
  Hsandratra ambony ao.
  Hanako ho re eran-tany,
  Hanambara fitia manafao.
 3. Isika dia olom-bonjena,
  Firenena 'zay foatokana
  Navotana tao Gologota;
  Jesosy no nanafaka
 4. Namangy antsika tokoa
  Ny Tompon'ny lanitra soa.
  Nomeny ny fanantenana,
  Handova Ilay tany vao
 5. Ry Tompo Mpandahatra hendry
  Indreto 'zahay zanakao.
  Ho tena mpanompo voatendry
  Hanoa sy hanaraka Aanao.
 • Isan'andininy
  Derao, Derao
  Ny Tompo Mpanavotra anao
  Hirao, Hirao
  Jehovah Mpamorona anao.
Tiona Advantista
200