Ny fiainako, he niova tokoa

Clé
Eb
Mesure
6/4
Tempo
100
1           2           3           4          
m m m s - s d' t l s - - s l s t - - s l s d' - -
d d d d - d d d d d - - f f f f - - f f f m - -
s s s s - s fi fi fi s - - t t t r' - - t d' t s - -
d d d m - m ri ri ri m - - r r r s - - s s s d - -
Ny fiai- na- ko   he nio- va to- koa     Je- so no ao     a- na- ty fo    
No- dio- vi- nao   ka fa- ly to- koa     Je- so no ao     a- na- ti- ko    
Tsy ta- ka- try   ny sai- ko Je- so     Ny fo- nao te-     na tia to- koa    

 

 

5           6           7           8          
s m s d' t l t t t r - - m ri m d' t l s - - - - -
m d m d d d r r r r - - d d d m r d t1 - - - - -
d' s d' s s s s s s s - - s fi s s s fi s - - f - -
d d d m m m r r r t1 - - d d d r r r s1 - - - - -
Ny a- la- he- lo ni- si- nda i- zao     Fa Je- so mo- ni- na ao          
He ve- lon- ki- ra ny fo- ko i- zao     Fa Je- so mi- toe- tra ao          
Sa- tria tsy mie- ndri- ka ho- ne- na- nao     'Ty fo- ko 'zay tia a- nao          

 

Isan'andininy

9           10           11           12          
d - - d m s l - - - - - t - - t l s m - - - - -
Mi-     di-  ra ao am- po           Mpa-     mo-  nji-   ko          
d - - d - - d d di r - - r - - f f f d d d d - -
- - m s m f f s f - - s - - s l t d' t l s - -
d - - d - - f f m r - - s - - s1 - - d d d d - -
Mi     di     ra ao am- po     Mpa-     mo-   jy Mpa- mo- nji- ko    

 

13           14                       15           16          
f f f r m f s l t d' - - d - - - - - d - - m d r d - - - - -
t1 t1 t1 t1 t1 t1 d m m m - - d - - - - - d - - d l1 t1 d t1 l1 s1 - -
s s s s s s s si l - m ri - - - - - m - - fi fi f m s f m - -
r r r f m r m d t1 l1 - - si1 - - - - - s1 - r1 r s1 d - - - - -
Ny fo- ko fe- no ny fi- tia- va- nao                 I-     ndro a- nja- kao ha- tri- zao    
Feon'ny Faminaniana