Ray ô! mamela

Clé
D
Mesure
3/4
Tempo
70
Doudou RATOVOARIMINO
d s1 - r.m f - m.s f.m -.r,d d t1 -.m r l1 -.r di.m m -
Ray ô!   ma- me-   ma- me- la ny ha- di- soa- ko Ry Ray ô! mpa no- ta- aho  
Ray ô!   mi- an- trà   mi -an- trà 'ty fo ma- han- tra Ray Ray ô! ny sa- ndri- nao  

 

r.l1 r d t1.r t1 s1 -.d,s1 - -.m s.s s - l.l l m.s f r -
ka tsy men- dri- ka ny fo- ko Ray ô!   mi- fo- na aho   A- di- noy sy fa- fa- o  
ha- na- si- tra na- ny ra- tra E- ny   ha- me- la koa   I- reo o- ta na- ta- o  

 

                                   
m d -.m f.f r -.m fsf m r d - - t1.d r.di r.m r r t.s
Ray ô! fi- tia- va- na an- tso- iko Hi- a- nao     A- za a- ve- l'i- re- ry fan- drao dia ma-
ry Ray ô! fi- tia- va- na an- tso- iko Hi- a- nao     O- meo to- ky zao ny sai- ko re Ry
                        s1.l1 t1.ta1 t1.d t1 t1 -.t1
                              s s -.s
                              s1 s1 -.s1
                        Aza a- ve l'i- re- ry fan- drao ma
                        O- meo to- ky zao- nyu sai- ko ry

 

fi fi -.fi m.m m.m m.m m - - di.r m.di r.m fi.m r l s - -
le- my sy re- ra- k'ao an- dà- la- na     O- meo ahy a- nio ny san- dri- nao Tsi- toha    
Rai- ko ho ba- li- sa- ma ko Hia- nao     Ha- na- si- tra- na to- koa Hia- nao ry Ray    
r r -.r d.d d.d d.d t1 - - di.r m.di r.m fi.m r   t1.t1 t1 d
l l -.l s.t l.s fi.s si - - di.r m.di r.m fi.m r   r.r r m
t1 t1 -.t1 d.d d.d d.d m1 - - di.r m.di r.m fi.m r   s1 - -
le- my sy re- ra k'ao an- dà- la- na     O- meo ahy a- nio ny san- dri- nao   O- meo ahy ny
Rai- ko ho ba- li- sa- ma ko Hia- nao     Ha- na-  si- tra- na- to koa Hia- nao   Ha- na- si- tra-

 

-     m d -.m r.r r - d.d d.d d.d d r r m d -.m
r.f m r d s1 -.d ta1.ta1 ta1 - l1.l1 l1.l1 l1.l1 si1 - si1 d s1 -.d
f.l s f s m -.s f.f f - f.f f.f f.f f - f s m -.s
-     d s1 - f1.f1 f1 - f1.f1 f1.f1 f1.f1 r1 - - s1 s1 -.s1
san- dri- nao ry Ray ô! ma- han- tra- aho   me- na- tra- man- ga- hi- a-   hy Ry Ray ô! fi-
na Hia- nao ry                              

 

                                   
f.f r -.m fsf m r d - -                  
r.r l1 -.di rmr t1 l1 s1 - -                  
l.l f -.s ltl s f m - -                  
r1.r1 r1 -.r1 s1 s1 s1 d1 - -                  
tia- va- na an- tso- iko Hi- a- nao                      

 

Transpose
0
 1. Ray ô! mamela mamela ny hadisoako
  Ry Ray ô! mpanota aho ka tsy mendrika ny foko
  Ray ô! mifona aho, adinoy sy fafao
  Ray ô! fitiavana, antsoiko Hianao
 2. Ray ô! mihantrà, mihantrà 'ty fo mahantra
  Ry Ray ô! ny sandrinao hanasitrana ny ratra
  Eny hamela koa ireo ota natao
  Ry Ray ô! fitiavana, antsoiko Hianao Isan'andininy
 • Isan'andininy
  Aza avel'irery fandrao dia malemy sy rerak'ao an-dàlana
  Omeo ahy anio ny sandrinao Tsitoha
  Ray ô! mahandta aho, menatra mangahiahy
  Ry Ray ô! fitiavana, antsoiko Hiana