Ry Tompo

Clé
D
Mesure
2/4 Largo
Tempo
60
A. Raoeliarijaona
m f.fi s l.t d' t.l s m.r d .d f f
d r.ri m ri.f m f.f m d.t1 d ta1 l1 t1
d' d'.t d' d'.r' s l.t d' s.f m .m r s
d' t.l s fi.f m f.f s s1.si1 l1 s1 f1 s1
Ry Tom- po ô An- dria- ma- ni- tro Ia- nao Ma- mi- ndrà fo a- mi-

 

m -. m f.fi s l.t d' t.d' r' t.l s -
d -. d r.ri m ri.f m fi.fi l fi.r r -
s -. d' d'.t d' d'.r' s l.d' d' l.d' t -
d -. d' t.l s fi.f m l1.s1 fi1 r.r s1 -
ko.   Si- tra- no aho, ha- tan- jaho ny ao a- na- ti- ko ao.  

 

si l.ta ta l.s f -.m m .m l.m -.l t.si -.t
m m.s f m.m r d t1 .m l.m -.d r.m -.m
t d'.m' r' di'.l l -.si si .m l.m -.l si.t -.ri
m l.d f l1.di r -.m m .m l.m -.l si.si -.si
Ma- ngo- vi- tra aho, miho- zo- ho- zo koa, Ka mi- la ny von- jy a-

 

d' r'.d' t -. m f.fi s l.t d' t.l s m.r
l fi.fi m -. d r.ri m ri.f m f.f m d.t1
d' l.l si -. d' d'.t d' d'.r' s l.t d' s.f
l r.r m -. d' t.l s fi.f m f.f s s1.si1
vy a- ny A- mi nao,   Ry Tom- po ô, A- ndria- ma- ni- tro Ia- nao, Ma- mi-

 

d .d f f m - -  
d ta1 l1 t1 d - -  
m .m r s s - -  
l1 s1 f1 s1 d - -  
ndrà fo a- mi- ko      

 

Transpose
0
 1. Ry Tompo ô, Andriamanitro Ianao,
  Mamindrà fo amiko.
  Sitrano aho, hatanjaho ny ao anatiko ao.
  Mangovitra aho, mihozohozo koa,
  Ka mila ny vonjy avy Aminao.
  Ry Tompo ô, Andriamanitro Ianao,
  Mamindra fo amiko.
 2. O! miverena Ianao ka afaho,
  Tompo ny fanahiko.
  Vonjeo aho, Tompo ô, noho ny fitiavanao.
  Ny maty tsy hahatsiaro Anao,
  Ireo tsy afaka hidera Anao.
  Ty Tompo ô, Andriamanitro Ianao,
  Mamindrà fo amiko.
Tiona Advantista
14