Tsy maintsy

Clé
D
Mesure
3/4
Tempo
100
Herimihaona
    .s1 m.,r d.r m.f s.,l s .d l.,l t.r' d'.t d' s .s
    .s1 d.,t1 s.t1 d.r m.,f m .d f.,f f.f r.r m m .d
    .s s.,f m.f s.s s.,l s .s l.,l t.t l.f s s .s
    .s1 d.,t1 s1.t1 d.r m.,r d .d f.,f r.r f.f d d .d
    Tsy main- tsy mia- la a- min' ny ra- tsy Ma- ne- ni- na a- min' i- reo o- ta Na
    Tsy main- tsy mia- ri- pi- tsa- pa- na Izay vo- no- na han- da sa- fi- dy Ha-
    Tsy main- tsy vo- no- na hi- jo- ro Ho ma- ha- to- ky man- dra- ma- ty Am-

 

d'.,d' t.d' l.f s.,l s   r.,fi l.d' t.l s s .s1 m.,r d.r m.f
f.,f f.f r.r m.,r d   fi.,fi fi.fi fi.fi r r .s1 d.,t1 s.t1 d.r
l.,l t.t l.f s.,f m   l.,l l.l r'.d' t t .s s.,f m.f s.s
f.,f r.r f.f d.,r d l1 r.,m r.d t1.l1 s1.,t1 r.f m.r d.,t1 s1.t1 d.r
i- za- n'i- za i- zay mi- fi- dy   Ny ha- na- ra- dia ny To- mpo Tsy main- tsy ma- na- vao ny
nao ny a- san' An- dria ma- ni- tra   Hia- sa mafy hi- to- ri- te- ny Tsy main- tsy mia- ri- tra ny
pa- na- ra- ha- na ny To- mpo   Na dia sa- ro- tra sy ma- fy F'i- zay re- he- tra tsy mi-

 

s.,l s .d l.,l t.r' d'.t d' s .s d'.,d' t.d' l.f s.,l s t1.l1
m.,f m .d f.,f f.f r.r m m .f l.,l s.s f.r m.,r d r.d
s.,l s .s l.,l t.t l.f s s .s d'.,d' t.d' l.f s.,f m f.m
m.,r d .d f.,f r.r f.f d d .d f.,f m.m r.t1 d.,r d t1.l1
voa- dy Ho te- na fe- no faha- sa- hia-  na Hi- a- tri- ka fa- kam- pa- na- hy ary hian-
e- so Izay vo- no- na ha- ne- try te- na Ka ne- fa hoy Je- sô- sy To- mpo A- zy i-
ko- ro No o- men' ny To- mpo fi- ka- sa- na Han- do- va ta- ny va- o- va- o Hi- to-

 

s.f l1 t1 d d -       f.,s l.t d'.l s m
.m
t1.t1 l1 s1 s1.l1 s1 -       f.,s l.s l.f m d .d
r.r f.m f.s m.f m -       f.,s l.t d'.l s m .m
s1.s1 r.d r d d -       f.,s l.s f.r d .d t1.l1
dran- dra fan- dre- se- na         Ma- he- re- za ma- to- kia   Na
re- ny a- nie E- de- na         Ma- he- re- za ma- to- kia Na mam- pa-
e- tra ao tsy hi- sy fe- tra                    

 

r.,r m.m f.r m s .s fi.,fi s.s l.t d' d' .l r'.,m' r'.d'
t.l
t1.,t1 d.d r.t1 d m .m r.,r r.r fi.fi fi fi .fi fi.,fi fi.fi
fi.fi
r.,r m.m f.r m s .s l.,l l.l l.l l l .l l.,l l.l r'.d'
s1 .l1 t1.s1 d d .d r.,r r.r r.r r r .r r.,m r.d t1.l1
mam- pa- ho- ry a- za ny e- ty Je- sô- sy mia- hy a- nao ha- tra- ny Koa ndeha ny dia he- re- zo
ho ry a- za ny e- ty Je- sô- sy mia- hy a- nao ha- tra- ny Koa ndeha ny dia he- re- zo

 

s s .s1 m.,r d .d f.,m r .r s.,f m.d r.m l.,s f .f
r r .s1 d.,t1 s1 .s1 r.,d t1 .t1 m.,r d.d t1.d f.,m r .f
t t - m - .m f.,s s .s d'.,t s.s s.ta l.,t l .s
s1.,t1 r.f m.r d .d t1.d r .r d.r m .d r.m f.,s f .d
iha- ny Tsy hoe- la a- nie Ho- fo- a- na Ny he- ri- se- tra mam- pa- ho- ry Sa-
iha-   ny Fa ho fo- a- na Ny he- ri- se- tra mam- pa- ho- ry Sa-

 

l.,l s.s f.r m.,r d t1.l1 s1.f l1 t1 d d -
l.,l s.s f.r m.,r d r.d t1.t1 l1 s1 s1.l1 s1 -
d'.,d' t.d' l.f s.,f m f.m r.r f.m f.s m.f m -
f.,f m.m r.t1 d.,r d t1.l1 s1.s1 r.d r d d -
tria an- to- mo- tra ny a- ndro Hi- a- vian' i- lay Mpa- mo- njy  
tria an- to- mo- tra ny a- ndro Hi- a- vian'i- lay Mpa- mo- njy  

 

Transpose
0