Zanaka adala

Clé
C
Mesure
4/4
Tempo
70
Herimihaona RAKOTOZAFINDRABE
m.-,s1  -.-,m m.m,m -.-,r r.-,d - - -.-,f f.-,l1 -.-,f f.-,l  -.-,m m.-,r - - m.f s -.-,m m -.-,s
La- sa 'ty za- na- ka a- da- la     Nan- da- o 'lay rai- ny ma- la- la     Mba- hi ka- tsa- ka i-

 

s -.-,l1 l1 - - - f.-,f -.-,m m.-,r - -.-,s1 mrdt1 r.-,d - - - - - -
za- ny oe       Faha- leo- van- te- na   fa e- fa- le- hi- be            

 

-.-,m m.-,s1 - m.-,m -.-,r r.-,d - - -.-,f f.-,l1 - f.-,l  -.-,m m.-,r - - m.f s -.-,m m -.-,s
Nan- da- ny   ny an- ja- ra lo- va     Ni- li- ba   fa oe ta- no- ra     Tsy ni- he- vi- tra  

 

s -.-,l1 l1 - - -.-,f f.-,f -.-,m m.-,r - -.-,s1 mrdt1 r.-,d - - - - -
fa- ra- ny     Nan- jehy ny an- dro ho la- va   Ni- re- ni- re- ny te- ny          

 

f s l -.-,l -.-,d d.-,t1 - - -.-,l s -.-,s s -.-,f f.-,m - - m.s f -.-,f
f s l -.-,l l -.-,d d.-,t1 - - -.-,l s -.-,s s -.-,f f.-,m - - m.s f -.-,f
Tsy e- la a- ne- fa dia in- dri- sy     fa ta- pi- tra ny va- tsy     Ny ho- ha- ni-

 

f -.-,m m.-,r - -.-,s1 mrdr m.-,s - - - - - f s l -.-,l l -.-,d d.-,t1 - - -.-,l
f -.-,m m.-,r - -.-,s1 mrdr m.-,s - - - - - f s l -.-,l d' -.-,m' m'.-,r' - - -.-,l
na tsy mi- sy   sy za- ra- raha mi- ta- fy           Teo vao tsa- pa- ny tam- po- ny     'ty

 

s -.-,s -.-,f f.-,m - - m.s f -.-,f f -.-,m m.-,r - -.-,s1 mrdt1 r.-,d - - - - - - -
s -.-,s t -.-,r' r'.-,d' - - -.s f -.-,f l -.-,d' d'.-,t - -.-,s1 mrdt1 r.-,d - - - - - - -
di- tra sy ha- da- la- na     Ni- to- di- ka ny sai- ny   hi- ve- ri- na Ao am- ba- la              

 

m.s,s - r.s,s -.-,s s.s,s -,l f - f.l,l -.-,f f.l,l -.-,l l.l,l -,t  t.l s
m.s,s - r.s,s -.-,s s.s,s -,l f - f.l,l -.-,f f.l,l -.-,l l.l,l -,t t.l s
Rai- ny tia   te- na tia raha vao na- hi- ta a- zy   Nio- lo- may ha- mi- hi- na 'ty za- na- ka tsy foy  

 

d'.d',d' - d'.d',d' -.-,m' m'.-,r' -,m' l -.-,s s.s,s -.-,s m'.r',d' -,t d'
d'.d',d' - d'.d',d' -.-,m' m'.-,r' -,m' l -.-,s s.s,s -.-,s m'.r',d' -,t d' - - -
Fa- ly fa   ve- lo- na 'lay e- fa ma- ty I- lay ve- ry in- dro fa hi- ta in- dray      

 

m.s,s - r.s,s -.-,s s.s,s -,l f - f.l,l -.-,f f.l,l -.-,l l.l,l -,t  t.l s
m.m,m - r.r,r -.-,r r.r,r -,r d - f.f,f -.-,f f.f,f -.-,fi fi.fi,fi -,fi s.s f
d'.d',d' - t.t,t -.-,ta ta.ta,ta -,ta l - d'.d',d' -.-,di' di'.di',di' -.-,r' r'.r',r' -,r' r'.r' r'
d.d,d - t1.t1,t1 -.-,ta1 ta1.ta1,ta1 -,ta1 f1 m r.r,r -.-,di di.di,di -.-,d d.d,d -,d s1.s1 f1
Rai- ny tia   te- na tia raha vao na- hi- ta a- zy   Nio- lo- may ha- mi- hi- na 'ty za- na- ka tsy foy  

 

d'.d',d' - d'.d',d' -.-,m' m'.-,r' -,m' l -.-,s s.s,s -.-,s m'.r',d' -,t d'
m.m,m - m.m,m -.-,f f.-,f -,f fi -.-,s s.s,s -.-,s d'.t,l -,s s - - -
s.s,s - ta.ta,ta -.-,l l.-,l -,l d' -.-,s s.s,s -.-,s s.s,f -,f m - -
m.m,m - d.d,d -.-,d f.-,f -,f fi -.-,s s.s,s -.-,s1 s1.s1,s1 -,s1 d - -
Fa- ly fa   ve- lo- na 'lay e- fa ma- ty I lay ve- ry in- dro fa hi- ta in dray      

 

m.-,m -.-,m m.m,t -.-,t t.-,m - - -.-,di di -.-,r m l1 sfmf - - -.l,t
Tsy i- za 'ty za- na- ka a- da- la     f'ia- nao mpa- ni- a- sia     Mian- tso i-

 

d'  -.-,d' d' -.-,d' d'.-,l - - -.-,l l.t,d' - - m'r'd' r' - - -
zao 'lay Ray ma- la- la     mi- ve- re- na     a- - mi ny      

 

                               
m.s,s - r.s,s -.-,s s.-,s -,l f -.-,f f.l,l - f.l,l -.-,l l.l,l -,t  t.l s
m.m,m - r.r,r -.-,r r.-,r -,r d -.-,f f.f,f - f.f,f -.-,fi fi.fi,fi -,fi s.s f
d'.d',d' - t.t,t -.-,ta ta.-,ta -,ta l -.-,d' d'.d',d' - di'.di',di' -.-,r' r'.r',r' -,r' r'.r' r'
d.d,d - t1.t1,t1 -.-,ta1 ta1.-,ta1 -,ta1 f1 m.-,r r.r,r - di.di,di -.-,d d.d,d -,d s1.s1 f1
Je- sô tia   te- na tia a- na- o do- ria  -   Tsy sa- sa- tra   mian- dry A- nao hi ve- ri- na A- mi- ny  

 

                               
d'.d',d' - d'.d',d' - m'.-,r' -,m' l -.-,s s.s,s -.-,s m'.r',d' -,t d'
m.m,m - m.m,m - f.-,f -,f fi -.-,s s.s,s -.-,s d'.t,l -,s s - - -
s.s,s - ta.ta,ta - l.-,l -,l d' -.-,s s.s,s -.-,s s.s,f -,f m - -
m.m,m - d.d,d - f.-,f -,f fi -.-,s s.s,s -.-,s1 s1.s1,s1 -,s1 d - -
Ra- ny soa   ai- ny koa   foi- ny A- vo- koa Po- ro- fon' ny fi- tia- va- ny a- nao      

 

Lasa 'ty zanaka adala
Nandao 'lay rainy malala
Mba hikatsaka izany oe
Fahaleovan-tena fa efa lehibe

Nandany ny anjara lova
Niliba fa oe tanora
Tsy nihevitra ny farany
Nanjehy ny andro ho lava nirenireny teny

Tsy ela anefa dia indrisy
Fa tapitra ny vatsy
Ny ho hanina tsy misy
Sy zara raha mitafy

Teo vao tsapany tam-pony
'Ty ditra sy hadalana
Nitodika ny sainy
Hiverina ao am-bala

{ Rainy tia tena tia raha vao nahita azy
Niolomay hamihina 'ty zanaka tsy foy
Faly fa velona 'lay efa maty
Ilay very indro fa hita indray } x2

Tsy iza 'ty zanaka adala
F'ianao mpaniasia
Miantso izao 'lay Ray malala
Miverena aminy

{ Jesô tia tena tia anao doria
Tsy sasatra miandry anao hiverina aminy
Rany soa, ainy koa foiny avokoa
Porofon'ny fitiavany anao } x2

Ajouter un commentaire

Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam) automatisées.

1 + 3 =
Trouvez la solution de ce problème mathématique simple et saisissez le résultat. Par exemple, pour 1 + 3, saisissez 4.